Zbor Žilincov - 2. časť

Stručné životopisy členov - dokončenie:

Anton Šulík, nar. 1931, zomrel 1999. Herec Slovenského komorného divadla Martin od r. 1951, v r. 1957-1966 herec divadla Petra Jilemnického Žilina. Vytvoril viac ako dvesto rolí v divadle, filme a televízii. Chlapský zjav a zvučný hlas v kontraste s citlivým vnútrom pomáhali mu vytvárať plastické herecké kreácie komplikovaných postáva rozmanitých charakterov (napr. Lízal z Mariše bratov Mrštíkovcov, Kafkov otec z Rozsewiczovej Pasce) i komické postavy (Fallstaff zo Shakespearových Veselých paničiek Windsorských, Tesnošil z Chalúpkovho Kocúrkova, Notár zo Záhradníkovej hry Surabája alebo epitaf pre živého). Niektoré ďalšie postavy: Mládek z Tvrdohlavej ženy, Vosmibratov z Lesa, Hogan z Noci pre dvoch, Potomský z Inkognita, Piščik z Višňového sadu. Postavy z filmu a televízie: Vojtov strýko z Uhrovho filmu Keby som mal Pušku, lesný robotník v Jakubiskovej Nevere po slovensky, účinkoval aj v jeho filme Postav dom zasaď strom, Miloš Pietor ho obsadil do filmu Chlapské leto a Vladimír Michálek do filmu Je třeba zabít Sekala. Kruh svojej tvorby uzavrel pod režijným vedením svojich synov, Martina a Antona. V kritických dňoch v auguste 1968 bolo počuť jeho hlas vo Vysielači Severné Slovensko. Laureát PC ZŽ Genius loci Solnensis  1999.

Vladimír Šupka, nar. 1928

Mgr. Marta Talikadze, nar. v roku 1946, vyštudovala knihovníctvo a vedecké informácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala v cestovných kanceláriách Agroturist a Tatratour, v žilinskej pobočke Ústavu systémového inžinierstva priemyslu v oblasti vedeckých a technicko-ekonomických informácií, ktorý sa v roku 1980 transformoval na Ústav racionalizácie priemyslu v Žiline, v Okresnej správe sociálneho zabezpečenia, v Regionálnej národnej poisťovni a v Sociálnej poisťovni, pobočka Žilina, hospodárka ZŽ.

Ing. arch. Stanislav Toman, nar. v roku 1936, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov pre pozemné stavby, urbanizmus a územné plánovanie, tvorbu krajiny a záhradnú architektúru, interiér stavieb a stavebný dizajn. Vedúci ateliéru a hlavný špecialista pre architektúru a urbanizmus Stavoprojektu v Žiline,  vedúci oddelenia územného rozvoja a štátnej stavebnej správy na Okresnom úrade životného prostredia v Žiline, fotograf, publicista, organizátor, člen Spolku architektov Slovenska, člen Slovenskej komory architektov, revízor Klubu chovateľov slovenského čuvača (a posudzovateľ), člen Zväzu slovenských fotografov, člen Komisie Pamätníka pre budovanie a ochranu kultúrnej pamiatky – Národného cintorína v Martine (komisia Matice Slovenskej), člen prezídia občianskeho združenia Prvý žilinský golfový klub, vedúci fotoklubu Obzor pri regionálnom osvetovom stredisku v Žiline (1990-2005), držiteľ striebornej plakety Zväzu slovenských architektov za architektonickú tvorbu v roku 1982 a Ceny Zväzu slovenských architektov za dielo Hotel Slovakia Žilina v oblasti architektonickej tvorby. V roku 1997 získal titul Majster Zväzu slovenských fotografov.

Bohumil Urban, nar. v roku 1935. Profesor Konzervatória v Žiline. Vynikajúci pedagóg husľovej hry, spoluzakladateľ a dirigent  Symfonického orchestra mesta Žiliny (1959), komorného a symfonického orchestra žilinského konzervatória (1960) a Štátneho komorného orchestra Žilina (1974), člen porôt významných domácich i medzinárodných hudobných súťaží, publicista, vynikajúci organizátor,  člen Koncertnej sekcie Zväzu slovenských skladateľov, volený člen Predstavenstva Slovenskej hudobnej únie – Sekcie koncertných umelcov v Bratislave, člen umeleckej rady Konzervatória v Žiline a Štátneho komorného orchestra Žilina. Viedol školenia učiteľov základných umeleckých škôl v oblasti vyučovania a metodiky husľovej hry, člen Poradného zboru pre komornú a symfonickú hudbu pri Osvetovom ústave v Bratislave. Vychoval vynikajúce hudobné osobnosti (napr. Dalibora Karvaya). Vzorný učiteľ, držiteľ Veľkej medaily sv. Gorazda za dlhodobé vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého školstva, Čestný člen Zboru Žilincov a laureát jeho Prestížnej ceny Genius loci Solnensis.

akad. mal. Mojmír Vlkolaček, nar. 1915, zomrel 2007. Študoval na vysokých výtvarných školách v Prahe a v Záhrebe. Člen Spolku výtvarných umelcov. Čestný občan mesta Žilina. Vyučoval kreslenie na stredných školách i na Dievčenskom gymnáziu v Žiline. Maľoval, reštauroval historické pamiatky (často potajomky ako ním objavené fresky pod omietkou v Kostole sv. Štefana kráľa na Dolných Rudinách, pretože socialistický režim bol proti), skúmal históriu našich predkov a publikoval. Uskutočnil niekoľko výstav s historickou mestskou tematikou. Vďaka nemu ožíva na jeho obrazoch pradávna Žilina, kráľovská, inšpiratívna, zaprášená, často učupená k zemi, nesúrodá i vzácne geometricky usporiadaná (Rínok). To, čo obyvateľom Žiliny odkázal svojou prácou a umeleckým dielom Mojmír Vlkolaček, je neoceniteľné. Jeho motiváciou bola láska k Žiline. Bol zakladajúcim a zaslúžilým členom Zboru Žilincov a laureátom jeho ceny Genius loci Solnensis za záchranu historických fresiek v Kostole sv. Štefana kráľa a za dlhoročnú výtvarnú a publikačnú činnosť venovanú mestu Žilina. 

Jan Vrtílek, nar.1906, zomrel 2000. Majster umeleckej knižnej väzby. Za knihára – viazača sa vyučil v rodnom Vyškove na Morave a ako 22-ročný zakotvil v Žiline. Uskutočnil vyše 120 výstav v hlavných mestách v Európe, vo svete a samozrejme v Československu. Získal Hlavnú cenu na trienále umeleckej knižnej väzby v Karlových Varoch 1981, Cenu jaroslava Doležala na 4. Trienale v Brne 1982. Ako jediný umelecký knihár na Slovensku vstúpil do sveta modernými prácami s typickými slovenskými motívmi. Ďalšie ocenenia: Pamätná plaketa Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Pamätná plaketa Památníka národního písemníctví v Praze. Bol členom Medzinárodnej spoločnosti majstrov umeleckej knižnej väzby v Mníchove, členom Strediska pre knižné umenie v New Yorku. Spolupracoval s majstrami štetca: Kráľom, Fullom, Hložníkom, Hollým, Barčíkom, Bírošom, Štěpánkom a inými. V Žiline účinkoval v Rímsko-katolíckom spevokole Palestrína, v Symfonickom združení Sokola hral na husle. Spoluzakladateľ Žilinského miešaného zboru.     

JUDr. Ernest Žabkay, nar. 1910, zomrel 1996 . Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Patril medzi najvýznamnejších advokátov na Slovensku. Čestný občan Žiliny. Vo verejnosti je známy ako obhajca prezidenta Slovenskej republiky Msgr. ThDr. Jozefa Tisa. Okrem svojej právnickej praxe sa angažoval v športe. Bol členom výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov, aktívnym horolezcom, členom výboru JAMES, držiteľom zlatého odznaku horolezeckej organizácie JAMES, spoluzakladateľom a funkcionárom Horskej služby Malá Fatra. Svojou autoritou zaštítil úsilie viacerých žilinských osobností o rekonštrukciu Mariánskeho námestia (ktoré je na Slovensku unikátom) do pôvodnej, historickej podoby, do jeho polyfunkčnosti a do obnovy existujúcich bytov pri obnove striech so štítmi. JUDr. Žabkay bol spoluzakladateľom Zboru Žilincov, vypracoval jeho štatút a bol zvolený za predsedu zboru a neskôr za čestného predsedu zboru.

Činnosť Zboru Žilincov vo veciach verejných:

Stanoviská a petície:

Rok 1992 - Zmierovacie konanie o budovu bývalého Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska (dnes budova Mestského úradu Žilina) medzi vedením Vysokej školy dopravy a spojov a vedením mesta Žilina – vedené predsedníctvom Zboru.
Roky 1993/1994 - Petícia a stanovisko za obnovu a zachovanie parku SNP. Návrh, nariadenie o závažných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina – Mariánske námestie, prijaté Mestským zastupiteľstvom v  Žiline 16.8.1994. Stanovisko k rekonštrukcii Námestia Andreja Hlinku. Stanovisko k návrhu rekonštrukcie Považského múzea v Budatíne.
Rok 1995 - Stanovisko k rekonštrukcii Námestia Ľudovíta Štúra. Petícia za dokončenie archeologického výskumu na Mariánskom námestí.
Rok 1996 - Stanovisko zaslané na Slovenský zväz architektov Bratislava k názoru na asanáciu budovy bývalej Légiobanky (neskôr Mestský národný výbor v Žiline).
Rok 1997 - Petícia za riešenie spustnutých budov v MPR Žilina. Stanovisko k zachovaniu objektu kultúrnej pamiatky Grand Bio Universum pre Štátny komorný orchester Žilina.
Rok 1998 - Stanovisko k článku prof. Šlachtu k asanácii bývalej budovy Légiobanky /MsNV/.
Rok 2003 - Petícia Slovenskému zväzu architektov v Bratislave so žiadosťou o jeho názor na stavbu Auparku v Žiline.
Rok 2004 - Stanovisko k „Plánu hospodárskeho a sociálneho programu Žiliny“.
Rok 2005 - Rezolúcia vláde, parlamentu a prezidentovi, ako aj Ministerstvu spravodlivosti SR o urýchlené schválenie zákona o kontrole samospráv zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Projekty:

Roky 1994/1995 - Projekt Staromestských slávností na vedenie mesta a spoločenské organizácie Žiliny.
Rok 2000 - Návrhy troch projektov a rezolúcia vláde SR k zachovaniu Žilinského kraja v pôvodnom rozsahu.
Rok 2004 - Projekt a realizácia iluminačného osvetlenia historického centra Žiliny – balustráda a Mariánske námestie.

Slávnostná akadémia

Prvý raz sa uskutočnila v roku 1996 a koná sa na počesť žilinských tvorcov a osobností zaslúžilých o kultúrny a civilizačný rozvoj Žiliny. Program akadémie:

Prvá časť: Vyhodnotenie Školskej skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča. Cena bola založená v roku 1998 Zborom Žilincov a Konzervatóriom v Žiline na počesť Adama Plintoviča , rektora žilinskej akadémie, organistu, hudobného skladateľa, ktorého jeho súčasníci v XVII. storočí volali „vynikajúci hudec žilinský“.

Druhá časť: Laudacio a udelenie Prestížnej ceny Genius Loci Solnensis žijúcim osobnostiam ako aj „in memoriam“ za celoživotné výsledky činnosti v prospech mesta Žiliny a jej regiónu. Cenu založil Zbor Žilincov v roku 1996. Jej udeľovanie v rámci slávnostnej akadémie pokračuje až do dnešných dní a v posledných rokoch sa koná v dôstojnom prostredí Žilinskej radnice.

Laureáti Prestížnej ceny GENIUS LOCI SOLNENSIS

1996
■ Ján Vrtílek „Za mimoriadne výsledky v oblasti umeleckej knižnej väzby a reprezentáciu Žiliny“.
■ Mgr. Ján Frátrik „Za dlhodobú a významnú literárnu činnosť venovanú mestu Žilina“.
■ JUDr. Ernest Žabkay „Za mimoriadne zásluhy o návrat k pôvodnému vzhľadu historického jadra Žiliny“ /štíty na rínku/.

1997
■ prof. Ing. Jaroslav Jeřábek, DrSc., „Za mimoriadne celoživotné výsledky v oblasti vedy, za rozvoj Vysokej školy dopravnej a šírenie dobrej povesti Žiliny“.
■ Akad. mal. Fero Kráľ „Za mimoriadne celoživotné výsledky v oblasti výtvarného umenia, za dlhoročnú kultúrno-výchovnú činnosť a šírenie dobrej povesti mesta Žilina“.
■ Akad. mal. Mojmír Vlkoláček „Za záchranu historických fresiek v Kostole sv. Štefana kráľa a za dlhoročnú výtvarnú a publikačnú činnosť venovanú mestu Žilina“.

1998
■ Mgr. Ján Figura „Za celoživotnú pedagogickú a hudobnú činnosť, za zásluhy o založenie Štátneho komorného orchestra Žilina, realizáciu prestavby jeho sídla s mimoriadnou hudobnou akustikou a za úspešnú výchovu svojich detí na koncertných majstrov“.
■ Mgr. Ján Košecký „Za celoživotnú pedagogickú, kultúrnu a spoločensky významnú činnosť vo výchove stredoškolskej mládeže v Žiline“.
■ Dr.h.c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. „Za mimoriadne celoživotné výsledky vedeckého bádania a vedeckej publicistiky venovanej stredovekým dejinám Žiliny a jej regiónu“.
■ Ing. arch. Antonín Stuchl „Za dlhoročnú, významnú činnosť v územnom plánovaní, v urbanistike, v odbornej publicistike a výchove architektov pre mesto Žilina a jeho región“.

1999
■ Anton Šulík „Za celoživotnú hereckú, režijnú a moderátorskú prácu pre mesto Žilina a Žilinského kraja, za spoločensky významnú a obetavú činnosť moderátora vo vysielači Severné Slovensko v roku 1968 v Žiline.
■ Zdeno Gabriel „Za celoživotnú novinársku a spisovateľskú činnosť pre mesto Žilina a jeho región, za spoločensky významnú a obetavú činnosť šéfredaktora vo vysielači Severné Slovensko v roku 1968 v Žiline“.
■ prof. RNDr. Ladislav Berger „Za celoživotne úspešnú pedagogickú prácu na žilinských gymnáziách a na dnešnej Žilinskej univerzite, za významné výsledky trénerskej, pedagogickej, organizačnej práce a vypracovanie tréningového systému, ktorý zabezpečil nášmu mestu a jeho atlétom popredné miesto v celoštátnej a európskej špičke“.

2000
■ doc. Ing. Ivan Gantner, CSc., „Za celoživotné výsledky v chemickom výskume v Považských chemických závodoch Žilina, vo výchove odborníkov v oblasti aplikácie plastov na Vysokej školy dopravy a spojov a v úspešnej i rozsiahlej vynálezcovskej činnosti. Za spoločensky obetavú činnosť v cirkevnej samospráve Žilinského evanjelického Zboru a Turčianskeho seniorátu“.
■ Ing. arch. Ivan Meliš „Za celoživotné priekopnícke práce pre naše mesto pri ustanovení prvého Smerného územného plánu Žilina, pri založení Útvaru hlavného architekta a presadení prvej pešej zóny v Žiline v rámci bývalého Československa. Za reprezentáciu Žiliny, Slovenska a bývalého Československa v ľahkej atletike a za 12 slovenských rekordov v hode kladivom“.
■ in memoriam: prof. RNDr. Michal Harant „Za celoživotné výsledky v oblasti vedy, pedagogickej činnosti, za významnú účasť na presídlení a na rozvoji Vysokej školy dopravnej v Žiline a šírenie dobrej povesti školy i mesta Žiliny“.
■ MUDr. Martin Gavalec „Za významnú prácu na výstavbe interného pavilónu Žilinskej nemocnice a výchovu novej generácie internistov pre žilinský región, za spoločensky obetavú činnosť lekára, ľudomila i priateľa hudby v meste Žilina“.

2001
■ Mgr. Bohumil Urban „Za vynikajúce pedagogické výsledky vo výchove koncertných majstrov a husľových virtuózov z regiónu Žiliny. Za propagáciu Žiliny ako hudobného centra Slovenskej republiky“.
■ MUDr. Jozef Grosmann „Za zásluhy pri projektovaní, založení a vedení novorodeneckého oddelenia v Žilinskej nemocnici, aplikáciu najmodernejších poznatkov v odbore modernej pediatrie“.
■ Majster športu Slavomír Chmela „Za celoživotné výsledky v oblasti spoločenského tanca, horolezectva, jaskyniarstva a rozvoj týchto disciplín v Žiline a jej regióne“.

2002
■ Ing. Vladimír Chmelár „Za založenie Ústavu stavebnej geológie v Žiline, presadenie a realizovanie dôležitých závodov najmä strojárskeho, textilného, stavebného a hutníckeho priemyslu v regióne Žiliny“.
■ Ing. Ján Tabaček „Za vytvorenie silnej základne ložiskového priemyslu v Žiline a jej kraji. Za založenie nových výrobných, výskumných, projekčných, investičných podnikov a výstavno-veľtrhového a športového areálu v Žiline“.

2003
■ Ing. Dušan Choma „Za budovanie Váhostavu, zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti v Žiline. Za výstavbu areálu Vysokej školy dopravnej v Žiline a nových kapacít guľôčkového, textilného, celulózo-papiernického, energetického a vodohospodárskeho priemyslu v regióne Žiliny.
■ Ing. Karol Herian, CSc. „Za budovanie Výskumného ústavu mliekarenského, výchovu celého radu pracovníkov pre vedu, pedagogiku a výskum v oblasti potravinárstva v Žiline“.

2004
■ Mgr. Anton Kállay, „Za pozoruhodné výsledky vo výchove mládeže v rámci speváckych zborov v Žiline a na Slovensku, s ktorými dosiahol víťazstvá na medzinárodných súťažiach v Rakúsku, Veľkej Británii, Írsku, Taliansku a Belgicku“.
■ In memoriam: MUDr. Mikuláš Janček „Za založenie a rozvoj modernej traumatológie, najmodernejších metód ošetrovateľskej techniky pre všetky druhy zranení. Za vodcovskú zodpovednosť vo výchove mládeže v žilinskom skautskom hnutí a pri jeho obnovení po roku 1945“.
■ RNDr. Ivan Janček, CSc. „Za dosiahnuté vedecké výsledky v odbore hygieny a založenie zdravotnej služby v Žiline a jej regióne. Za angažovanosť vo výchove mládeže v rámci skautského hnutia v Žiline a na Slovensku a jeho obnovenie po roku 1989“.

2005
■ Mgr. Martin Bálik „Za tvorbu nových princípov vo výrobe bábok, ich javiskového priestoru a uplatnenia. Za zavádzanie nových prístupov vo výchove mládeže v školách a divadelných scénach Žiliny“.
■ Mgr. Vlado Šupka „Za založenie na Slovensku prvého literárno-dramatického odboru hudobnej školy v Žiline. Za výnimočný osobný príspevok k etablovaniu divadelnej a hudobnej kultúry v Žiline“.
■ In memoriam: Akad. arch. Ferdinand Čapka „Za zásadný príspevok v oblasti urbanistiky a tvárnosti Žiliny, hlavne v tvorbe objektov železničnej stanice, divadla, tržnice, športového štadióna, elektrárne, Domu odborov, sídla Okresného národného výboru a Mestského národného výboru, Všeobecnej úverovej banky, areálu Vysokej školy dopravnej a sídlisk Hliny I-IV a Hliny VII v Žiline.

2006
■ Mgr. Ján Lenčo „Za dlhoročnú literárnu činnosť ako vynikajúcemu spisovateľovi a publicistovi. Za obetavé vedenie krajskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov v Žiline. Za reprezentáciu a šírenie dobrej povesti Žiliny a jej regiónu na Slovensku a vo svete“.
■ In memoriam: MUDr. Gejza Kauzál „Významnému chirurgovi a operatérovi, dlhodobému primárovi chirurgie žilinskej nemocnice. Za vrátenie zdravia tisícom pacientov nášho mesta a stredoslovenského regiónu. Za výchovu celého radu významných chirurgov pre mesto Žilina a nemocnice jeho regiónu“.
■ Vojtech Jakubík „Za zásluhy o zriadenie Vyššej hudobnej školy a neskôr Konzervatória v Žiline. Za zásluhy o záchranu žilinského konzervatória pre naše mesto, stabilizovanie jeho odbornej i umeleckej úrovne. Za dlhoročné úspešné vedenie Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Žiline“.

2007
■ RNDr. L. V. Prikryl, CSc. „Za založenie miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline. Ako farskému kronikárovi a historikovi za obsiahly výskum a publicistiku vzácnych cirkevných osobností a cirkevných zariadení v meste Žilina a jeho regióne“.
■ In memoriam: prof. Vlasta Kristenová „Za vybudovanie regionálnej a profesionálnej ustanovizne Považského múzea v Žiline z pôvodného Mestského múzea. Za založenie drotárskej expozície ako jedinej svetovej rarity v Považskom múzeu. Za priekopnícku činnosť pre zachovanie kultúrno-historických pamiatok v historickom centre Žiliny“.
■ Msgr. Tomáš Růžička „Za rozvoj ekumenického spolužitia katolíkov, evanjelikov a Židov v Žiline. Za rozvoj hospodársko-úverového a bytového družstevníctva s výstavbou 44 rodinných a sociálnych domov v tzv. Ružičkovej kolónii. Za výstavbu kultúrno-výchovných zariadení Katolíckeho a Saleziánskeho domu v Žiline. Za rozvoj nových ovocných sadov v Žiline, Strážove a v Závodí“.

2008
■ Akad. mal. Zdeno Horecký, „Za obetavú pedagogickú prácu na rozvoji výtvarného školstva Ľudovej školy umenia v Žiline, za unikátne výtvarné stvárnenie prírodných krás a sakrálneho ducha terchovskej oblasti a našej vlasti“.
■ Božena Lenčová „Za bohatú a jedinečnú literárnu tvorbu v oblasti slovenských rozprávok poviedok, divadelných a rozhlasových hier pre deti a mládež. Za 35 rokov vynikajúcej práce v hereckom súbore Bábkového divadla v Žiline“.
■ In memoriam: MUDr. Karol Poradovský, DrSc. „Významnému slovenskému vysokoškolskému profesorovi za mimoriadnu vedeckú činnosť európskeho významu v odbore gynekológie a pôrodníctva a za významnú činnosť v rozvoji tohto vedného odboru v žilinskej nemocnici“.

2009
■ Ing. Štefan Massányi „Za dlhoročnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti textilnej chémie. Za mimoriadne rozsiahlu a pre mesto Žilina prospešnú organizačnú prácu vo funkciách v Zbore Žilincov, najmä vo funkcii predsedu“.
■ In memoriam: Štefan Atila Brezány „Za významnú literárnu, publikačnú, redaktorskú, ekonomickú a osvetovú činnosť. Za vytvorenie literárnej družiny a časopisu Postup v Žiline, literárneho združenia SMER a Spolku mladých slovenských spisovateľov v Bratislave“.
■ Ladislav Árvay „Zakladateľovi a prvému riaditeľovi Hudobnej školy v Žiline r. 1927 a Vyššej hudobnej školy v Žiline r. 1951 za jeho osobný vklad a úsilie pri rozvoji hudobného školstva a umeleckého života v meste Žilina, za 40-ročnú prácu husľového pedagóga“.

2010
■ Ing. arch. Viliam Šlopek „Za dlhoročnú prácu na Okresnom národnom výbore v Žiline ako inšpektora pre pamiatkovú starostlivosť, najmä za vymedzenie Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranu v čase rekonštrukcie; za pôsobenie v Krajskom pamiatkovom ústave a spracovanie návrhu osvetlenia pamiatok“.
■ Ing. arch. Štefan Krušinský „Za celoživotné dielo v oblasti architektúry a urbanizmu pre mesto Žilina, dlhoročné pôsobenie v Stavoprojekte Žilina a hlavne za ochranu a usmerňovanie úprav objektov v Mestskej pamiatkovej rezervácii“.
■ In memoriam: Dr. Fedor F. Ruppeldt „Za prínos pri budovaní tváre mesta, za šírenie jeho dobrého mena vo svete a za budovanie duchovného života v meste Žilina“.

2011
■ Ing. arch. Viera Mecková
■ Andrej Dvorecký
■ In memoriam: Teodor Zvara

2012
■ Mgr. Jozef Hricek
■ MUDr. Ján Zelník
■ Mgr. František Babiar
■ In memoriam: Andrej Barčík
■ JUDr. Ján Kempný

2013
■ Ing. arch. Ladislav Rožánek
■ Mgr. Margaréta Hrdá - Kuščová
■ In memoriam: MUDr. Vojtech Spanyol
■ JUDr. Vojtech Tvrdý


Školská skladateľská súťaž o Cenu Adama Plintoviča
(výsledky)

I. ročník (r. 2000): Vytvorenie skladby na verše Š. A. Brezányho, P. O. Hviezdoslava a Š. Pártošovej
1. Lukáš Borzík: súbor 4 piesní pre tenor a gitaru
2. Katarína Goliášová: cyklus 3 piesní „Túžba“ pre alt  klavír
2. Andrej Kalinka – za cyklus 3 piesní pre barytón a husle
3. nebola udelená.

II. ročník (r. 2001): Vytvorenie skladby pre organ
1. Róbert Tišťan: Andante sostenuto
2. František Grich: Fantázia
3. Jozef Chabroň: Prelúdium, Fantázia a Toccata
3. Lukáš Borzík: Freska

III. ročník (r. 2002): Vytvorenie skladby
1. Milan Masiarik: Modlitba Pána
2. Katarína Goliášová: Pater noster
3. František Grich: Otče náš
3. Jana Labajová: Pater noster

IV. ročník (r. 2003): Vytvorenie skladby
1. Milan Masiarik: pre Dychové kvinteto
2. František Orem: Tri časti pre dychové trio
3. Jana Labajová: Variácie pre flautu, hoboj, klarinet a fagot

V. ročník (r. 2004): Vytvorenie skladby pre zbor
1. Peter Bažík: Ave Maria
2. Zuzana Kovalčíková: Pán je moje svetlo
2. Zuzana Miklušáková: Miserere
3. Jana Labajová: Ježiš a cudzoložnica
3. Marek Milo: Spievajte Pánovi

VI. ročník (r. 2005): Vytvorenie diela na text Dobšinského rozprávky O kozliatkach
1. Petra Bírová: ... pre klavír a 4 hlasy
1. Kristína Štechová: ... pre husle, violu, violončelo a 4 hlasy
2. Zuzana Kovalčíková: ... pre flautu, klarinet, fagot a 4 hlasy
3. Alžbeta Várošová: ... pre klavír a 4 hlasy

VII. ročník (r. 2006): Súbor skladieb pre detský zbor
1. Alžbeta Várošová: Sedí baba, Zajtra bude nedeľa, Slnko, slnko
2. Róbert Kraus: Smutná, Daj ma mamička do školy, Veselá
3. Cyril Galis: Dupkajú nožičky, Gašpar, Psík

VIII. ročník (r. 2007): Vytvorenie suity pre klavír
1. Cyril Galis: Radosť - pohyb
2. cena neudelená
3. Alžbeta Várošová: Smútok - tanec

IX. ročník (r. 2008): Vytvorenie trojčasťovej skladby pre akordeón
1. Cyril Galis: „Príbeh“ (Skutočnosť z cesty – Život – Odpoveď)
1. Tomáš Vrškový: Malá suita pre akordeón (1 – 3)
2. Beáta Kubalíková: Tri obrazy zo života umelca  (Odhodlanie – Krok do neznáma – Skok nesprávnym smerom)
3. Peter Javorka: Tri miniatúry pre akordeón (Úvod – Valčík – Romanza)

X. ročník (r. 2009): Vytvorenie trojčasťovej skladby pre zobcovú flautu a klavír
1. Cyril Galis: Tri spomienky (1 – 3)
2. Beáta Kubalíková: Tri kusy pre flautu a klavír  (Útek zo zajatia – Návrat – Výsmech)
3. Diana Čornáková: Koncert pre flautu a klavír g mol

XI. ročník (r. 2010):  Úprava dvoch ľudových piesní pre miešaný zbor: Za našima humny... – Pole moje, pole ...
1. Diana Čornáková
2. Peter Javorka, Michal Kubáň
3. Tomáš Vrškový

XII. ročník (r. 2011): Úprava dvoch piesní pre jednorodový zbor na básne Milana Rúfusa zo zbierky : „Niesť bremeno a spievať“.    
1. Tomáš Vrškový: Čo je to krása
2. Adam Gono, Michal Kubáň
3. Jakub Laco:           

XIII. ročník (r. 2012):
1. Marián Štúň:
2. Tomáš Vrškový:
3. Ľuboš Kubizna:             

XIV. ročník (r. 2013): vytvorenie skladby obsahovo zameranej na cyrilo-metodské idey, históriu a tradície pri príležitosti 1.150 výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
1. Jakub Laco: Otčenáš
2. Ľuboš Kubizna: Žiadosť kniežaťa Rastislava; Adam Šiška: Cestou zo Solúna
3.  Ľuboš Kubizna: Hommage á Cyril et Metod; Ján Borový: Slavonic Dance

Pamätné tabule a artefakty

Informačné tabule na štátom chránených kultúrnych objektoch v Žiline: V našom historickom meste sa nachádza veľa chránených kultúrnych pamiatok, o ktorých vie len málo občanov. V centre mesta ide o 32 objektov v uliciach Horný Val, Dolný Val, Bottova, Hodžova, Hurbanova, Kálov, Národná, Rázusova, Sad SNP, Vurumova. Na Mariánskom námestí (rínku) ide o 26 objektov. Mimo centra mesta ide o 8 objektov v mestských častiach a prímestských obciach, Bytčica, Bánová, Trnové, Bôrik, nemocnica, Celulózka. Spolu ide o 55 až 57 chránených objektov, ktoré treba označiť stručnou informačnou tabuľou pre občanov a turistov.

Realizované pamätné tabule:

1. Na pamiatku HORNOUHORSKEJ PRIEMYSELNEJ VÝSTAVY v Žiline, 1.8.-15.9.1903.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: Remeselnícky dom (bočná fasáda na  ulici Kálov). Rok odhalenia: 1993.

2. Na pamiatku PRVEJ VÝSTAVY GRUPY UHORSKO-SLOVENSKÝCH MALIAROV v Žiline, august 1903.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: Považská galéria umenia (čelná fasáda na Námestí Andreja Hlinku). Rok odhalenia: 1993.

3. Na pamiatku pôsobenia MINISTERSTVA S PLNOU MOCOU PRE SPRÁVU SLOVENSKA Československej republiky v jeho druhom sídle v Žiline na prelome rokov 1918-1919.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: pôvodná budova Hornozemskej ministerskej expozitúry uhorského Ministerstva orby sídliaceho v Budapešti (s pôsobnosťou pre štyri poľnohospodársky menej vyspelé župy vtedajšieho Horného Uhorska do decembra 1918), v ktorej v čase osadenia pamätnej tabule sídlila Poľnobanka, a. s., pobočka Žilina a kde v súčasnosti sídli pobočka UniCredit banky v Žiline (fasáda budovy na Národnej ulici č. 12). Rok odhalenia: 1996.

4. Na pamiatku POLSTOROČNICE VZNIKU ŽILINSKÉHO KRAJA 1949-1999.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: Pôvodná budova Finančného paláca, neskôr sídlo Krajského národného výboru v Žiline (1949-1960), po zrušení Žilinského kraja sídlo Okresného národného výboru v Žiline, po roku 1989 krátko Okresného úradu Žilina, v čase osadenia pamätnej tabule sídlo celoslovenského ústredia Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina, v súčasnosti budova Dexia banky Slovensko, a.s. (jej bočná fasáda na ulici Dolný Val).

5. Na pamiatku 150. VÝROČIA VYSTÚPENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA a JOZEFA MILOSLAVA HURBANA, členov prvej Slovenskej národnej rady a vodcov Slovenského povstania v rokoch 1849-1849, na rínku v Žiline, dňa 4. januára 1849.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Miesto osadenia pôvodnej pamätnej tabule: zrenovovaný meštiansky dom č. 9 na Mariánskom námestí (ľavý okraj čelnej fasády pod laubňami, na jej styku s čelnou fasádou domu č. 8), t. č. tu visí 9 tabuliek s názvami firiem, ktoré tu sídlia. Pôvodné  miesto umiestnenia kópie pôvodnej pamätnej tabule: zrenovovaný meštiansky dom č. 9 na Mariánskom námestí (čelná fasáda pod laubňami). Na prízemí tohto domu sa v 19. a 20. storočí nachádzala lekáreň, v minulosti nazývaná „K zlatému orlu“ a neskôr (približne do roku 1950) „U zlatého orla“, od januára 2008 tu sídli žilinská pobočka slovenskej centrály poľskej banky mBank. Náhradné miesto umiestnenia kópie pôvodnej pamätnej tabule: pasáž zrenovovaného meštianskeho domu č. 8 na Mariánskom námestí (na stene pasáže asi 10 metrov od vchodu do pasáže spod laubní).
Rok odhalenia pôvodnej pamätnej tabule: 1999. Rok osadenia kópie pôvodnej   pamätnej tabule (na čelnej fasáde domu č. 9): 2006. Odhalenie kópie pôvodnej pamätnej tabule: sa neuskutočnilo.

6. ALEXANDER LOMBARDINI.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: renesančný jednoposchodový dom na ulici Horný val č. 19, nazývaný „Lombardiniovský dom“ (čelná fasáda). Od druhej polovice 19. storočia v tomto dome bývala rodina Lombardini (do Žiliny sa prisťahovala z Veľkej Bytče) a aj ich syn Alexander. Rok odhalenia pôvodnej pamätnej tabule: 2000.

7. KAREL KRYL.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský a Ing. Igor Cvacho. Umiestnenie: Bábkové divadlo v Žiline, Kuzmányho ulica, dvor za bývalou synagógou (bočná stena vonkajšej časti vchodu do divadla). Rok umiestnenia: 2004.

8. Akademický architekt FERDINAND ČAPKA.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: 6-ty pilier (smerom od Obchodného centra AUPARK) 4-poschodového obytného domu č. 2136/11 na ulici Antona Bernoláka, nachádzajúci sa v strede 245 metrov dlhého priečelia tejto obchodnej triedy Žilinčanmi nazývanej „Bulvár“ na sídlisku Hliny II., v blízkosti sochy Antona Bernoláka. Rok osadenia tabule: 2008, december.
Odhalenie tabule: sa nakoniec neuskutočnilo! Začiatkom roku 2009 na otázku podpredsedu Zboru Žilincov Ing. Krušinského, kedy by sa mohol zúčastniť jej slávnostného odhalenia, primátor Žiliny Ivan Harman odpovedal slovami: „Keď nebude sneh!“

9. (Nová pamätná tabuľa) Na pamiatku PRIVILEGIA PRO SLAVIS vydaného v Žiline dňa 7.5.1381 kráľom Ľudovítom z rodu Anjou, ktorým boli Slováci zrovnoprávnení v správe mesta.
Umiestnenie: budova „Starej radnice“, Radničná ulica č. 1 (fasáda budovy, oproti vyústeniu Bottovej ulice do Mariánskeho námestia). Rok umiestnenia: 1993.

10. Novinár a spisovateľ EMO BOHÚŇ.
Miesto umiestnenia: Pôvodná administratívna budova Pozemných stavieb, národný podnik Žilina. V budove sídli Okresný úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina (fasáda budovy na ulici J. M. Hurbana). Rok odhalenia: 1999.

11. (Zdvojená pamätná tabuľa) Na pamiatku PREMIÉRY PRVÉHO SLOVENSKÉHO HRANÉHO FILMU „JÁNOŠÍK“ dňa 3.1.1922 a VZNIKU ŠTÁTNEHO KOMORNÉHO ORCHESTRA ŽILINA dňa 1.1.1974.
Iniciátor: Mgr. Ján Figura, prvý riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina. Umiestnenie: Dom umenia „Fatra“, sídlo Štátneho komorného orchestra Žilina, pôvodne budova kina a divadla nazývaného „Grand Bio Universum“, po II. svetovej vojne sídlo kina „Fatra“, na Vurumovej ulici č. 4 (čelná fasáda budovy pri vyústení Jezuitskej ulice). Odhalenie tabule: 1997.

12. Ing. arch. MAXIMILIÁN SCHEER - 2013
Iniciátor: Ing. arch. Stanislav Toman, člen predsedníctva ZŽ a vedúci Sekcie architektúry ZŽ.
Umiestnenie: budova Makyty Púchov, Národná ulica. Odhalenie tabule: 2013

Edícia HISTÓRIA ŽILINY
(seriál monografií)

Žilina patrí k najstarším slovenským mestám. Jej územie sa prvýkrát spomína v roku 1208 pod názvom TERRA DE SELINAN, neskôr pod názvami SYLNA a ZILNA. Ako mesto sa prvýkrát uvádza v r. 1312. So snahou priblížiť Žilinčanom históriu mesta, v ktorom žijú, prišiel Zbor Žilincov s iniciatívou vydávať o histórii Žiliny monografie. Projekt pripravený na roky 2001-2020 počíta s 34-mi takýmito publikáciami. Doteraz vyšli:

1. Žilinský rínok – 101 strán, 55 obrázkov, autori: J. Moravčík, P. Štanský, V. Šlopek
2. Kostol sv. Štefana – kráľa – 88 strán, 50 obrázkov, autori: J. Moravčík, M. Škvarnová, Š. Krušinský
3. Moja prvá kniha o Žiline – pre deti, 94 strán, 82 obrázkov, autorka: H. Zjavková
4. Hudobná história Žiliny, 148 strán, 38 obrázkov, autor: B. Urban
5. Zlatá éra žilinskej atletiky,  62 strán, 68 obrázkov, autor: L. Berger
6. Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline, 138 strán, 91 obrázkov, autor: M. Pecko
7. Kostol obrátenia svätého Pavla a kláštor kapucínov, 137 strán, 45 obrázkov, autori: Ľ. V. Prikryl, P. Štanský, D. Doricová
8. Šport v Žiline v premenách 20. storočia. 271 strán, 253 obrázkov, autor: P. Bučka
9. Žilina v listinách 1208-1438, 81 strán, 12 obrázkov, autor: R. Marsina
10. Židia v Žiline, 503 strán, 240 obrázkov, autori: P. Frankl, P. Frankl
11. Jazz v Žiline, autor: I. Köhler
12. xxxxxxxx
13. Periodická tlač a elektronické masmédiá v Žiline, 121 strán, autor: J. Blahovec
14. Slovenská krajina (žilinský denník 1929-1933), 108 strán, 52 obrázkov, autor: J. Blahovec
15. Farský kostol v Žiline, 92 strán, 69 obrázkov, autori: J. Moravčík, K. Zvedelová, M. Marček, T. Janura, D. Doricová

Publicistická činnosť

Členovia v jednotlivých rokoch uverejňovali rôzne príspevky o Žiline (najmä z histórie) v periodikách. Uskutočnil sa aj projekt propagácie zboru prostredníctvom 37-ich celostranových rozhovorov s jeho členmi, 15-tich celostranových materiálov o laureátoch Prestížnej ceny GLS a troch rozhovorov na aktuálne témy. Zbor vyvinul mediálne úsilie proti zbúraniu historickej rímsko-katolíckej fary, realizoval od mája 1996 do marca 2001 „Žilinskú rozhlasovú akadémiu“ v rádiu Frontinus na rôzne témy, týkajúcich sa života mesta, literárne relácie o osobnostiach mesta, besedy v Televízii Sever a iné.

Výstavy

Kolektív autorov: M. Pfliegel, G. Krušinský, Závodský a ďalší uskutočňovali od r. 1985 do r. 2003 sériu výstav z histórie mesta „Premeny Žiliny“. Ďalšie výstavy: „Doprava“ -  17 výstav umeleckých fotografií s medzinárodnou účasťou s tematikou dopravy, „100 rokov prvej výstavy uhorsko-slovenských maliarov v Žiline“, „Výtvarná Žilina 94“ - 42 žilinských výtvarníkov, „Okres Žilina, križovatka európskych ciest“ – na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave, „Grafity“ - výchovná akcia pre sprejerov, „Výtvarná Žilina 98 – II. a III. ročník“, „Král – Vrtílek – Vlkoláček“, „Žilinskí architekti – I. ročník“, „Žilinskí výtvarníci – mladá generácia“, „100 rokov od narodenín architekta Ferdinanda Čapku“.

Školské akcie

Zakladanie tried v školstve s tematikou umeleckých remesiel v spolupráci s Okresným úradom Žilina – odbory: rezbár, umelecký kováč, štukatér, umelecký textil a módna tvorivosť. Literárne akcie a semináre, prezentácie monografií. Verejné besedy: „Ako vrátiť Žiline jej historickú atmosféru“, „450 rokov od žilinskej akadémie po vznik Vysokej školy dopravnej v Žiline“, „Umelci svojmu mestu“, „Koncepcia staromestských slávností“, „Koncepcia rekonštrukcie Námestia Ľudovíta Štúra“, „Dejiny architektúry v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina“, „Rekonštrukcia MPR a podchodu pod železničnou stanicou k športovému areálu Žiliny“.  Vedecká konferencia k dôležitým výročiam Žiliny. Prezentácia vydaných monografií v rámci edície História Žiliny a iné.

Staromestské slávnosti v Žiline

Koncepcia a projekt spracovaný Ing. Štefanom Massányim, schválený členskou schôdzou Zboru Žilincov v septembri 1994. Projekt odovzdaný mestu Žilina na jar 1995. Prvé a druhé Staromestské slávnosti (1995-96) sa konali na Štúrovom námestí. Usporiadatelia - Zbor Žilincov, Regionálne kultúrne stredisko (RKS) a Živnostenské spoločenstvo  Žilina. Jadrom programu boli žilinské trhy, kultúrny program žilinských umeleckých škôl, súťaž základných škôl „Po stopách dejín Žiliny“. Organizátori: Zbor Žilincov, RKS, Živnostenské spoločenstvo Žilina, školy (SOU a SPŠ), konzervatórium, Základná umelecká škola Š. Árvaya v Žiline, Živena, Centrum voľného času, Štátny okresný archív, Slovenská obchodná a priemyslová komora, Okresný úrad Žilina. V roku 1997 prevzalo mesto Žilina financovanie a úlohu hlavného usporiadateľa Staromestských slávností. Pod heslom „Občania svojmu mestu“ stali sa účastníkmi programu 35 spoločenských a školských organizácií. Usporiadanie slávností sa koná každý rok v júni, keď končí školský rok, počasie v Žiline je stabilné a začína sa turistický ruch.

Ekumenické modlitby za naše mesto

Po prvýkrát sa konali v sirotárskom Kostole Obrátenia sv. Pavla v roku 2003, organizátorom je EKUZA, ekumenická spoločnosť cirkví v Žiline v spolupráci so Zborom Žilincov. Program: „Dialóg lásky človeka so Stvoriteľom“ napĺňajú cirkvi – apoštolská, adventistov 7. dňa, bratská, evanjelická, gréckokatolícka, rímskokatolícka, kresťanské zbory a židovská náboženská obec.

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info