Etický kódex

Etický kódex zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prijalo etický kódex zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline, ktorým sa budú riadiť všetci jeho zamestnanci.

Etický kódex zaväzuje všetkých zamestnancov k otvorenému prístupu, profesionalite a predovšetkým k slušnosti nielen voči kolegom, ale najmä voči spolupracovníkom a občanom. Zároveň vystihuje i postavenie Krajského kultúrneho strediska v Žiline – byť voči celému okoliu maximálne otvorený, nič nezakrývať a nezamlčovať, byť ľudský, transparentný, férový, zodpovedný a úprimný.

Zamestnanec Krajského kultúrneho strediska v Žiline:
- poskytuje služby v rámci svojich kompetencií stanovených zákonom,
- efektívne hospodári s jeho majetkom, ktorý mu bol zverený,
- poskytuje služby obyvateľom žilinského regiónu a organizáciám na území celého Žilinského kraja,
- koná vždy vo verejnom záujme a nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v rozpore s plnením jeho pracovných povinností,
- je lojálny voči zamestnávateľovi,
- dodržiava legislatívu a všetky interné predpisy zamestnávateľa,
- hľadá správne riešenia pri zadaných úlohách,
- uznáva prácu, odbornosť a skúsenosti svojich kolegov,
- podáva pravdivé a objektívne informácie,
- preberá zodpovednosť za vlastné rozhodnutia aj s dôsledkami,
- zachováva a posilňuje dobré meno Krajského kultúrneho strediska v Žiline, a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho,
- rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava úradný postup a rieši ich najskôr s príslušným nariadeným,
- nevyžaduje a neprijíma žiadne dary ani iné výhody,
- pri plnení zverených úloh postupuje zamestnanec tak, aby organizácii nevznikali zbytočné náklady,
- je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone úradnej činnosti, hlavne o osobných údajoch alebo utajovaných informáciách v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Záver:

Zamestnanec Krajského kultúrneho strediska v Žiline dodržuje stanovené etické zásady, aktívne podporuje etické jednanie. Uvedomuje si, že zlyhanie jednotlivca v oblasti etiky, má dopad na verejnú správu ako celok, a preto je ostatným príkladom. Rešpektovanie zásad etiky je vecou profesionálnej cti zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

V Žiline 10. 06. 2014

PhDr. Soňa Řeháková v. r.
riaditeľka KrKS v Žiline

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info