História

Krajský dom osvety (1953 – 1963)

Krajský národný výbor v Žiline zakladajúcou listinou a osobitným štatútom zriadil Krajský dom osvety so sídlom v Žiline, ktorý začal svoju činnosť dňom 1.9.1953. Výmerom číslo III./3-707/1953 zo dňa 27.4.1953 bol pridelený dom na Masarykovej ulici č. 1 pre činnosť Krajského domu osvety v Žiline.

V budove Krajského domu osvety (KDO) v Žiline bola zriadená prednášková miestnosť - učebňa, ako i klubové miestnosti pre krúžky organizácií. V dome boli umiestnené tieto inštitúcie: Riaditeľstvo Krajského domu osvety v Žiline, Krajská ľudová knižnica so svojimi oddeleniami, Spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, Krajská poradňa ľudovej umeleckej tvorivosti, Krajská vedecká a študijná knižnica a krajský archív, Metodický kabinet, Ľudový spevokol učiteľov Slovenska (ĽSUS), Krajský učiteľský inštrumentálny súbor (KUIS), Miestny rozhlas.

Koncertná a estrádna agentúra zabezpečovala tvorbu domácich miestnych programov, výchovných koncertov, distribúciu literárnych pásiem a podobne. Krajský dom osvety v rámci celého Žilinského kraja zabezpečoval krajskú metodiku, hlavne školiteľských foriem. Okrem priameho pôsobenia Krajského domu osvety v okresoch Žilinského kraja v období rokov 1953 – 57 suploval KDO aj činnosť Mestského kultúrno-osvetového zariadenia v Žiline. Dňa 1. 8. 1957 vznikol Mestský dom osvety v Žiline. Do jeho územného obvodu patrili i Osvetové besedy v Budatíne a v Závodí. Mestský dom osvety mal 14 stálych a 27 externých pracovníkov.

 

Okresný dom osvety (1960 – 1962)

Štrukturálne zmeny priniesla nová územná reorganizácia, ktorá sa uskutočnila v roku 1960. Zanikol Krajský dom osvety a vznikol Okresný dom osvety v Žiline.

Dom kultúry a vzdelávania v Žiline (1962 – 1976)

Okresný dom osvety v Žiline sa stal od roku 1962 experimentálnym pracoviskom vzdelávania dospelých a novým organizačným poriadkom dostal názov Dom kultúry a vzdelávania v Žiline. Začali sa organizovať odborno-technické a kvalifikačné kurzy ľudovej univerzity. Za 10 rokov sa zorganizovalo 183 kurzov, v rámci ktorých bolo 3 425 prednášok pre 3 471 stálych poslucháčov. Uskutočnilo sa tiež 625 cyklov ľudových akadémii s takmer 5 000 prednáškami, ktorých sa zúčastnilo asi 70 000 poslucháčov.
 
V okrese Žilina sa tiež organizovali podujatia, ktorým sa dnes hovorí „netradičné formy vzdelávania dospelých“. Bolo to napríklad 79 večerov otázok a odpovedí pod názvom „Čo sa nám v našej obci páči a čo nepáči“. Záujem bol aj o praktické kurzy. Uskutočnilo sa 175 kurzov strihov a šitia, 72 varenia a pečenia, 39 studených jedál a minútok, 27 ovocinárstva a záhradkárstva, 26 pre drobnochovateľov a iných. Absolvovalo ich 6 780 poslucháčov. V Turí sa uskutočnil cyklus prednášok pre občanov rómskeho pôvodu o hygiene.
 
Oblasť ľudovej umeleckej tvorivosti sa vyvíjala v našom okrese postupne. Kládol sa dôraz hlavne na pestrosť žánrov. Od roku 1965 sa upustilo od názvu ľudová umelecká tvorivosť a zaužívalo sa širšie označenie záujmová umelecká činnosť.
 
V roku 1969 sa uskutočnila prvá prehliadka divadelných súborov okresu Žilina. Zúčastnilo sa jej päť súborov a hneď dva sa na krajskej prehliadke umiestnili na prvých miestach v kategórii „B“ a „C“. Od tých čias sa každoročne koná súťažná i nesúťažná okresná prehliadka ochotníckych divadelných súborov detských i dospelých. V okrese pravidelne pracovalo 12 dospelých divadelných súborov a 8 detských.
 
Od roku 1970 sa v okrese Žilina vytvárali podmienky aj pre rozvoj amatérskej fotografie. Žilinskí autori získali veľa cien v rámci ČSSR. Od roku 1971 a potom vždy každý druhý rok (v rokoch 1973, 1975, 1977) boli inštalované okresné výstavy úžitkového umenia pod názvom „Krása životu“. V roku 1976 vznikol nový úsek - amatérske výtvarníctvo a v roku 1977 dostal priestor na svoj rozvoj aj amatérsky film. Vyvíjali sa aj ostatné formy záujmovej umeleckej činnosti, umelecký prednes poézie a prózy, vznikali nové folklórne súbory, ľudové hudby, ženské spevácke skupiny, bábkarské súbory i nové divadielka malých javiskových foriem. V rámci edičnej činnosti sa ročne vydalo priemerne 30 titulov.

Okresné osvetové stredisko v Žiline (1976 – 1991)

Uznesením Rady Okresného národného výboru v Žiline z januára 1976 č.2/1976 bol schválený nový organizačný poriadok, ktorým sa zmenil názov organizácie. Dom kultúry a vzdelávania sa premenoval na Okresné osvetové stredisko v Žiline. V roku 1976 pracovalo 52 rád osvetových besied, ktoré zasadali najmenej štyrikrát a najviac desaťkrát do roka. Veľmi dobré výsledky sa dosiahli v obciach Divina, Rosina, Teplička nad Váhom, Veľké Rovné, Stráňavy, Turie, Stránske. K výraznému zlepšeniu prispelo i dvojročné cyklické školenie riaditeľov osvetových besied. Prínosom bola i postupná profesionalizácia v 19 obciach okresu. V cyklickom vzdelávaní sa sľubne rozvinula spolupráca s materskými školami, kde sa v rámci rodičovskej akadémie uskutočnili v 10 materských školách okresu podujatia pre rodičov detí tohto predškolského zariadenia.

 

Regionálne kultúrne stredisko (1991 – 1996)

Pár rokov po nežnej revolúcii 1989 Okresné osvetové stredisko zmenilo opäť svoj názov - tentokrát na Regionálne kultúrne stredisko (RKS). Zriaďovacia listina RKS v Žiline bola vydaná 15.2. 1991 pod č. 376/199/-1. Táto organizácia bola príspevková a výsledkami svojho hospodárenia bola napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MK SR. Pád totalitnej spoločnosti a neskôr aj nové technológie priniesli tiež nový zmysel poslania kultúrneho strediska, ktoré okrem tradičných hodnôt spojených s tvorivosťou a kultúrnou identitou začalo organizovať podujatia spojené s nebývalou mierou slobody tvorby, stalo sa strechou i pre nové tvorivé a poznávacie komunity.

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia sa RKS presťahovalo do Makovického domu v centre Žiliny. Vznikali nové festivaly (festival zvukov, tónov, prírodnej národnej a duchovnej hudby Gaia, nová podoba inšpiratívneho divadelného festivalu Študentská pečať), nové podujatia v oblasti duchovného rastu (cyklus sympózii duchovných inšpirácii Spamoza), nový časopis (kultúrny a duchovný mesačník Harmónia RKS vydávaný kultúrnym strediskom v rokoch 1993 – 1997). RKS významne participovalo na organizovaní medzinárodného festivalu pre ľudí s postihnutím i bez postihnutia Jašidielňa, podporovalo vznik a činnosť Fóra inteligencie v Žiline. Pokračovalo vo vytváraní dobrých podmienok pre činnosť svojich klubov (Klub fotografov, Klub výtvarníkov, Klub zelenej kultúry), iniciovalo vznik svojich nových klubov: Literárny klub, Divadelný klub Makovice, Ucho klub). Na pôde RKS sa zrodila tiež celoslovenská literárna súťaž O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, ktorej krstným otcom je Daniel Hevier.

Severopovažské osvetové stredisko v Žiline (1996 – 1998)

Podľa § 21 a násl. Zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách Sr, MK SR zriadilo 1.7. 1996 Regionálne kultúrne centrum v Žiline pod názvom Severopovažské kultúrne centrum v Žiline. Severopovažské kultúrne centrum vzniklo spojením Považského múzea v Žiline, Považskej galérie v Žiline, Hvezdárne v Žiline, Okresnej knižnice v Žiline, Regionálneho kultúrneho strediska v Žiline a Bábkového divadla v Žiline. Tieto organizácie nedobrovoľne stratili svoje meno i svoju právnu subjektivitu. Regionálne kultúrne stredisko zmenilo svoj názov na Severopovažské osvetové stredisko v Žiline. Krajský úrad v Žiline podľa § 21 – 23 Zákona č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím Krajského úradu v Žiline o rozdelení Severopovažského kultúrneho centra v Žiline, č. j. 12338 001 zo dňa 22.12.1998, zmenil názov Severopovažského strediska v Žiline na Regionálne osvetové stredisko v Žiline, čím ukončil tento nešťastný experiment s kultúrnymi centrami a vrátil právnu subjektivitu aj Regionálnemu osvetovému stredisku.

Regionálne osvetové stredisko v Žiline (1998 – 2007)

Od 1. 4. 2002 bolo Regionálne osvetové stredisko v Žiline príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá hospodárila samostatne a jej rozpočet bol napojený na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. 

Regionálne kultúrne stredisko v Žiline (2007 – 2008)

Dňom 18. 12. 2007 zmenilo Regionálne osvetové stredisko v Žiline názov na Regionálne kultúrne stredisko v Žiline. Jeho hlavnými princípmi boli udržiavať, podporovať a rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvíjať miestne a celonárodné hodnoty a tradície, podieľať sa na vytváraní nových, podporovať a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľnočasové aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.

Súčasné kultúrne stredisko so cťou nadviazalo na svoje výnimočne tvorivé deväťdesiate roky minulého storočia. Vytvorilo priestor pre novú kluby: Klub paličkovanej čipky, Neformálne zoskupenie fotografov Lux Collegium, Klub výtvarníkov – začiatočníci, Kruh priateľov rétoriky, Poradňa o hubách a liečivkách. V 21. storočí výrazne posilnilo spolupráca s obcami, vytvorilo tiež tradíciu koncoročného Vianočného koncertu spojenú s oceňovaním osobností miestnej a regionálnej kultúry. Zlepšili sa aj projektová činnosť, publikačná činnosť, public relation i fundrising.

Krajské kultúrne stredisko (od roku 2008)

Od roku 2005 malo Regionálne osvetové stredisko krajskú pôsobnosť, od roku 2008 má terajší názov – Krajské kultúrne stredisko.

Doterajší riaditelia osvetového/kultúrneho strediska v Žiline

1953 – 1969 Ján D. Hudec
1969 – 1971 Mária Fiabanová
1971 – 1974 Cyril Drozdík
1974 – 1978 Jozef Franek
1978 – 1989 Zlatica Humeníková
1990 – 1992 PhDr. Ladislav Hulín
1992 – 1998 Mgr. Ing. Peter Ničík
od roku 1998 PhDr. Soňa Řeháková

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info