Poslanie

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline pôsobí na scéne žilinskej i regionálnej kultúry už od roku 1953. Jeho základným poslaním vždy bolo vytváranie podmienok pre činnosť jednotlivcov i kolektívov posilňujúcich národnú a kultúrnu identitu, prinášajúcich hodnoty v oblasti miestnej kultúry, folklóru, tradičnej ľudovej tvorby, záujmovo-umeleckej činnosti a vzdelávania, a to najmä na území terajších okresov Žilina a Bytča, a tiež na území Žilinského kraja.  

 

Po roku 1989 sa okruh činností RKS rozšíril o niektoré nové aktivity, ktoré priniesli demokratizácia spoločnosti, nové technológie a nové požiadavky doby: osveta v oblasti duchovného rastu a nového životného štýlu, podujatia podporujúce slobodný dialóg kultúr a lepšiu propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí, elektronické spracovanie informácií o regionálnej kultúre a ich ponuka, projektová činnosť, profesionalizácia vzťahov s verejnosťou, užšie prepojenie kultúrnych aktivít s cestovným ruchom a pod. V súčasnosti je zriaďovateľom KrKS Žilinský samosprávny kraj, KrKS v Žiline má krajskú metodickú pôsobnosť.

V súčasnosti je treba vynaložiť viac úsilia na získavanie financií, no najmä na presadzovanie kultúrnych hodnôt. Je treba viac trpezlivosti a času na dialóg o tom, čo vlastne kultúrne hodnoty sú. Oveľa ťažšie a vzácnejšie ako kedysi vznikajú nové folklórne súbory, ľudové hudby, dedinské folklórne skupiny, obecné divadlá. Zložitejšia je i hľadanie a motivovanie dobrovoľníkov v oblasti kultúry. Avšak už existujúca činnosť KrKS má hlboký zmysel:

Kultúrne dedičstvo – kultúrna pamäť národa

uchovávanie a dokumentácia kultúrneho dedičstva
sprístupňovanie kulturneho dedičstva prostredníctvom web stránky, prehliadok, festivalov, tvorivých dielní, kurzov, výstav, programov 

 

Tvorba kultúrnych hodnôt

podpora tvorivosti, záujmovo-umeleckej činnosti, podpora lídrov kultúrneho a umeleckého diania
podpora sprístupňovania novovytvorených kultúrnych hodnôt
podpora úcty k ľuďom a úcty k životu prostredníctvom regionálnych, krajských i celoslovenských postupových i nepostupových súťaží, prehliadok, festivalov, kurzov, výstav, tvorivých dielní, programov, klubovej činnosti, oceňovaní osobností regionálnej kultúry

Poznanie, vzdelávanie a informácie

podpora sebapoznávania, poznávania svojej kultúrnej identity, kultúrnych hodnôt a spôsobu života, vytváranie a rozvoj kultúrneho vedomia, inšpirácia kultúrnymi hodnotami ako  zdrojom osobnostného a duchovného rastu – dialóg hľadajúcich o zmysle a poslaní
podpora poznávania iných kultúr, rozdielnosti v ponímaní kultúrnych hodnôt, v postojoch a pohľadoch na svet
podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia
edičná činnosť prostredníctvom klubových podujatí, prednášok a dialógov, seminárov, konferencií, sympózií, výstav, tvorivých dielní, programov; vydávaním kníh

Spolupráca a strategické partnerstvá

dobrá spolupráca s obcami a mestami okresov Žilina a Bytča, s lídrami kultúry, kultúrnymi komunitami, mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, cirkvami, podnikateľmi
spolupráca s inštitúciami a podnikateľským sektorom pri podpore cestovného ruchu v regióne
medzinárodná spolupráca prostredníctvom festivalov, koncertov a programov v mestách a obciach regiónu, tvorivých dielní a výstav

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info