O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2016

Termín uzávierky: 15. august 2016

Propozície XXIV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 2016

Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Národné osvetové centrum

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Spoluorganizátor:
Mesto Žilina

Termín konania:
11. október 2016 o 10. h

Miesto konania:
Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina

Poslanie:
Súťaž O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je to podmienkou). Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali. Súťažiaci môžu zaslať  najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4  (1 strana - max. 30 riadkov ) a najviac 7 poetických útvarov - každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj v elektronickej podobe (word). Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Kategórie:
Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách:
- poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
- poézia a próza pre deti a mládež

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 15. 08. 2016
- osobne,
- na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný  val č.20, 011 82 Žilina
- na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 15. auguste 2016 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o ocenení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktoré vydá Krajské  kultúrne stredisko v Žiline.

Ocenenie:
V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov (1., 2., 3.) miesto, ktorí získajú diplom, zborník a vecnú cenu. Na návrh odbornej poroty sa udelia čestné uznania. Víťaz získa hlavnú cenu súťaže - DÚHOVÚ LAMPU a finančnú odmenu v hodnote 50 €.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 11. októbra 2016 o 10. h na Radnici mesta Žilina.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého platného jednosmerného cestovného lístka. Dopravu osobným vozidlom nepreplácame.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/56 25 956
vsvetkovska@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info