O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2016

Termín uzávierky: 15. august 2016

Propozície XXIV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 2016

Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Národné osvetové centrum

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Spoluorganizátor:
Mesto Žilina

Termín konania:
11. október 2016 o 10. h

Miesto konania:
Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina

Poslanie:
Súťaž O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je to podmienkou). Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali. Súťažiaci môžu zaslať  najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4  (1 strana - max. 30 riadkov ) a najviac 7 poetických útvarov - každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj v elektronickej podobe (word). Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Kategórie:
Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách:
- poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
- poézia a próza pre deti a mládež

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 15. 08. 2016
- osobne,
- na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný  val č.20, 011 82 Žilina
- na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 15. auguste 2016 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o ocenení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktoré vydá Krajské  kultúrne stredisko v Žiline.

Ocenenie:
V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov (1., 2., 3.) miesto, ktorí získajú diplom, zborník a vecnú cenu. Na návrh odbornej poroty sa udelia čestné uznania. Víťaz získa hlavnú cenu súťaže - DÚHOVÚ LAMPU a finančnú odmenu v hodnote 50 €.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 11. októbra 2016 o 10. h na Radnici mesta Žilina.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého platného jednosmerného cestovného lístka. Dopravu osobným vozidlom nepreplácame.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/56 25 956
vsvetkovska@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info
  • PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ PÍSANIE A DOBROPRAJNÉ INŠPIRÁCIE

    17. 12. 2018 15:30 Makovického dom Žilina ▪ otvorené stretnutie členo...info