AMFO 2018 - regionálne

Termín uzávierky: 19. január 2018

Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018 – Horné Považie

Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum Bratislava

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termín konania výstavy:
2. február – 22. február 2018, vernisáž 1. február 2018 o 16. h

Miesto konania:
Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Termín uzávierky súťaže:
19. január 2018

Poslanie súťaže:
AMFO je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti amatérskej fotografie, koná sa každý rok. V tomto roku sa koná už jej 46. ročník. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie. Súťaž napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov a na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf bez obmedzenia veku s trvalým pobytom na Slovensku. Je určená tak deťom, ako i mládeži a dospelým. Do základného kola (regionálneho) sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta bydliska, prípadne prechodného pobytu, či podľa návštevy školy alebo pracoviska. Súťaž je trojstupňová a delí sa podľa vekových a formálnych kritérií.

Pre súťaž čiernobielych i farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm, prípadne aj 30 x 45 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, ako aj štvorcový formát 30 x 30 cm. Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené: meno a priezvisko, adresa a vek autora, telefónny kontakt, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, skupina a kategória, sídlo kultúrneho strediska, ktoré súťaž organizuje. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie. Samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie. V opačnom prípade nebudú fotografie do regionálneho kola súťaže prijaté. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnený vstupný formulár - prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.

Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Limit na prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobiela fotografia a 5 fotografií v kategórii farebná fotografia a 3 multimediálne prezentácie (maximálne do 3 minút) od jedného autora. Autor prechádza všetkými súťažnými kolami s tými istými prácami.

Pre súťaž multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je pre nosič DVD odporučený formát prehratia DVD-video, pre nosič USB kľúč a pre dátové úložiská (Uschovna, WeTransfer a i.) odporúčame formát súborov s príponou „mp4„ (kontajner), rozlíšenie max. rozsahu HDTV 1080i (1920x1080 bodov). Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.

Každý nosič v kategórii multimediálna prezentácia musí byť na obale označený: menom a priezviskom, adresou a vekom autora, názvom prezentácie, rokom jej vzniku, podobne aj na vstupnom formulári, ktorý bude osignovaný podpisom autora. Bez týchto údajov nebudú práce do súťaže prijaté.

Štruktúra súťaže:
1. Súťaž je viacstupňová, najmenej trojstupňová: regionálna, krajská a celoštátna.
2. Súťaž spojená s výstavou má nielen postupový, ale aj putovný charakter. Výstava sa každoročne koná vo viacerých mestách na Slovensku.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca, fotoamatér, občan Slovenskej republiky bez obmedzenia veku.
4. Súťaž sa člení jednak podľa veku autorov a jednak podľa formy spracovania fotografií. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií. Vekové skupiny aj kategórie podľa formy spracovania sú vytvorené tak, aby korešpondovali, zodpovedali kategóriám medzinárodných súťaží, predovšetkým tým, ktoré sa konajú pod patronátom svetovej organizácie pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej Slovensko je členom od roku 1996.
5. Do súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska. Ak sa v mieste jeho bydliska
neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne. Zoznam usporiadateľov jednotlivých kôl súťaže bude zverejnený na webstránke vyhlasovateľa súťaže - Národného osvetového centra z poverenia Ministerstva kultúry SR.

I. Kolá súťaže
1. okresné/regionálne kolá
2. krajské kolá
3. celoštátne kolo

II. Kategorizácia účastníkov
Súťaž sa rozdeľuje na:
I. kategória: autori do 16 rokov
II. kategória: autori do 21 rokov
III. kategória: autori nad 21 rokov – (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru
fotografia)

I. II. a III. kategória súťaží v 3 podkategóriách:
- čiernobiela fotografia
- farebná fotografia
- multimediálna prezentácia – príspevky v tejto podkategórii sa hodnotia bez rozlíšenia veku

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti na regionálnej súťaži je doručenie súťažných prác a záväzného vstupného formuláru (prihlášky) potvrdeného podpisom najneskôr do 19. januára 2018:
- osobne
- poštou na adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 011 82 Žilina

Hodnotenie súťaže:
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Odborná porota navrhuje organizátorovi kolekciu fotografií na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2018 (odporučený počet je maximálne 100 fotografií), ktorej vyhodnotenie bude v Žiline na Úrade Žilinského samosprávneho kraja 20. júna 2018. Odborné poroty vo všetkých kolách hodnotia jednotlivé fotografie najprv na internej porade, bez účasti autorov a publika, kde prebieha výmena odborných názorov a vytvorenie výsledkov, následne verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári, ktorý sa spravidla koná pri vernisáži výstavy, kde porotcovia uskutočnia odbornú analýzu všetkých vystavených súťažných fotografií z viacerých aspektov – umeleckého i technického. Tieto odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia a sú veľkým prínosom pre súťažiacich, majú aj výchovno-vzdelávací cieľ a sú odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty. Vyhlásením výsledkov, ktoré sa obvykle koná na slávnostnej vernisáži výstavy, sa celé podujatie zavŕši. V rámci súťaže sa niekedy organizuje dvoj až trojdňová tvorivá dielňa vždy s iným odborným zameraním. Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto ako aj maximálne 3 čestné uznania na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie umeleckému hodnoteniu v jednotlivých vekových skupinách i v jednotlivých kategóriách, ako aj celkovej úrovni súťaže. Odborná porota môže preto niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne, okrem 1. miesta, ktoré môže byť udelené maximálne jedno v každej vekovej skupine a v každej kategórii. Usporiadatelia jednotlivých kôl súťaže zabezpečia pre ocenených autorov udelenie diplomov a podľa svojich možností aj udelenie cien.

Výsledky súťaže:
Na slávnostnej vernisáži organizátor vyhlási výsledky súťaže a odovzdá ceny víťazom. Výsledky súťaže budú zverejnené v katalógu k výstave i v médiách.

Finančné zabezpečenie:
Finančné náklady spojené so súťažou si každý účastník hradí sám.

Záverečné ustanovenia:
Organizátor regionálnej súťaže si vyhradzuje právo publikovať pri propagácii podujatia jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.

Kontakt:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Mgr. Anna Lovritšová
Horný val 20
011 82 Žilina
Tel: +421 41 56 25 956
Mobil. tel.: 0915 787 299
alovritsova@vuczilina.sk
www.krkszilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

  • Stano Lajda - Krajinomaľba

    09. 01. 2019 08:00 - 28. 01. 2019 Makovického dom Žilina • jubilejná autorská výstav...info