Detská divadelná Žilina 2017

Termín uzávierky: 24. február 2017

• Propozície
- regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
- regionálnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti
- regionálnej postupová súťaž divadla mladých
Detská divadelná Žilina 2017 - žilinský región •

Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor:
Bábkové divadlo Žilina

Termín konania:
14.-15. 3. 2017  o 8:00 h

Miesto konania:
Bábkové divadlo Žilina

Poslanie:
Detská divadelná Žilina ako regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov (kolektívov) a sólistov (jednotlivcov) v oblasti detskej dramatickej tvorivosti konfrontuje rôzne štýly práce súborov a jednotlivcov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností. Zabezpečuje postup sólistov/scénických miniatúr a kolektívov na krajské postupové súťaže v oblasti  dramatickej tvorivosti.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Súťaž sa koná v slovenskom jazyku, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne či autorské texty. Na regionálnej súťažnej postupovej súťaži a prehliadke Detská divadelná Žilina sa môžu zúčastniť súbory (kolektívy) a sólisti (jednotlivci)/scénické miniatúry z okresov žilinského regiónu hrajúci divadlo hrané deťmi pre deti  a divadlo hrané dospelými pre deti – činoherné, bábkové, hudobno – dramatické, alternatívne, pohybové, pantomimické.

Štruktúra súťaže (kategorizácia):

A) súťaž divadelníkov s inscenáciou

a) od 6 do 15 rokov - žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií v rámci postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
b) od 16 rokov - v rámci postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti
c) od 16 do 26 rokov – v rámci postupovej súťažnej prehliadky divadla mladých

B) súťaž divadelníkov so scénickou miniatúrou

a) od 6 do 15 - žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1.až 4. ročníka osemročných gymnázií v rámci postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
b) od  16 rokov - v rámci postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti

V scénickej miniatúre účinkuje jeden až traja súťažiaci, vrátane hudobného sprievodu v časovom limite do 15 minút.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a scenára inscenácie
najneskôr  do 24. februára 2017
- osobne,
- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný  val 20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a priložiť nasledovné:
1. Zoznam účinkujúcich s presnou adresou bydliska a dátumom narodenia.
2. Osoby a obsadenie, údaje o režisérovi, scénografovi, hudobnej zložke.
3. Textovú predlohu inscenácie, súťažného vystúpenia.
4. Slovo o súbore alebo jednotlivcovi ako podklad do sprievodného slova, resp. bulletinu.
5. Informáciu o autorovi, autoroch resp. o inscenačnej tradícii do sprievodného slova resp. bulletinu.
6. Fotografický materiál, zaslaný na e-mail alebo CD použiteľné pre propagáciu.
7. Adresu osôb, ktorým môžeme poslať pozvanie na prehliadku, pretože vám pomohli, alebo vám pomáhajú a chcete im poďakovať.

Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po 24. februári 2017 nebude organizátor akceptovať.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Na návrh odbornej hodnotiacej poroty udelí organizátor regionálnej divadelnej prehliadky ceny a diplomy za 1., 2., 3. miesto s nomináciou na krajské divadelné prehliadky, diplom za účasť všetkým súborom a sólistom. Jednotlivci a kolektívy, ktoré sa umiestnia na 1.mieste, nepostupujú automaticky do krajskej postupovej súťaže. Do vyššieho kola súťaže postupuje jeden súbor a jeden sólista/scénická miniatúra spravidla z 1.miesta (najinšpiratívnejšia a najúspešnejšia inscenácia resp. sólový výstup). Organizátor nižšieho kola súťaže však má právo navrhnúť vynikajúce kolektívy, jednotlivcov aj z nižšieho miesta. Organizátor vyššieho kola rozhodne podľa svojich možností a koncepcie, či je možné návrh prijať. V prípade, že na regionálnej divadelnej prehliadke nedosiahnu súťažiaci požadovanú úroveň, usporiadateľ nemusí odporučiť žiaden súbor alebo sólistu na krajské prehliadky v oblasti dramatickej tvorivosti. Súčasťou regionálnej divadelnej prehliadky je aj odborný rozborový seminár.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15. marca 2017 v Bábkovom divadle Žilina po ukončení regionálnej divadelnej prehliadky.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej divadelnej prehliadky finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny. Cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej divadelnej prehliadke bude uhradené na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka. Cestovné motorovým vozidlom nepreplácame. Organizátor neposkytuje na regionálnej divadelnej prehliadke stravovanie.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská
manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20, 011 82 Žilina
041/562 59 56, +421915 787 299
vsvetkovska@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info