Detský divadelný medveď 2017

Termín uzávierky: 1. apríl 2017

• Propozície XXI. ročníka krajskej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti Detský divadelný medveď 2017 - okres Žilina, okres Bytča •

Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor:
Bábkové divadlo Žilina

Termín konania:
11.- 12. apríl  2017  o 8.00 h

Miesto konania:
Bábkové divadlo Žilina

Poslanie:
Krajská divadelná postupová súťaž a prehliadka Detský divadelný medveď vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu divadla hraného deťmi a tvorby dospelých, mládežníckych a detských kolektívov a jednotlivcov hrajúcich pre deti z okresov Žilinského kraja, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi v meniacich sa podmienkach. Konfrontuje a prezentuje rôzne štýly práce dramatických súborov a sólistov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností. Pre odborných pracovníkov poskytuje aj možnosť na metodickú prezentáciu.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Súťaž sa koná v slovenskom jazyku, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca (sólista) a neprofesionálne kolektívy (súbory), ktoré inscenujú dramatické, literárne, autorské texty.
Výber kolektívov a jednotlivcov z regiónov Liptov, Orava, Turiec, Kysuce a Horné Považie na krajskú divadelnú prehliadku sa uskutoční prostredníctvom regionálnych prehliadok detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Na krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky postupujú jednotlivci a kolektívy, ktorí sa umiestnili na prvom mieste a odborná porota im udelila postup na krajské kolo.
V prípade, že sa v danej kategórii na regionálnej divadelnej prehliadke vyskytne ďalšia kvalitná inscenácia, odborná hodnotiaca porota ju môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú divadelnú prehliadku, organizátor krajskej divadelnej prehliadky návrh nemusí akceptovať. Ak predstavenia súborov a sólistov zúčastnených na krajskej divadelnej prehliadke nedosiahnu požadovanú úroveň, má odborná hodnotiaca porota právo neodporučiť na celoštátnu divadelnú prehliadku žiaden súbor či sólistu.
Písomné hodnotenie všetkých inscenácií z regionálnych divadelných prehliadok, prihláška na krajskú divadelnú postupovú súťaž a prehliadku a propagačný materiál postupujúceho súboru budú súčasťou dokumentácie krajskej divadelnej prehliadky.

Štruktúra súťaže:

A) súťaž divadelníkov s inscenáciou

a) žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov vrátane) – v rámci postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
b) kolektívy od 16 rokov – v rámci postupovej súťažnej prehliadky dospelých hrajúcich pre deti

B) súťaž divadelníkov so scénickou miniatúrou

a) žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií (vo  veku od 6 do 15 rokov vrátane) – v rámci postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
b) jednotlivci od 16 rokov (sólisti s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca a pantomímou) – v rámci postupovej súťažnej prehliadky dospelých hrajúcich pre deti

V scénickej miniatúre účinkuje jeden až traja súťažiaci, vrátane hudobného sprievodu a v časovom limite do 15 minút.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 1. apríla 2017
- osobne,
- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko, Horný  val  20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a priložiť nasledovné:

1. Zoznam účinkujúcich s presnou adresou bydliska a dátumom narodenia.
2. Osoby a obsadenie, údaje o režisérovi, scénografovi, hudobnej zložke.
3. Textovú predlohu inscenácie, súťažného vystúpenia.
4. Odborné hodnotenie inscenácie v okresnom, regionálnom kole s menami hodnotiteľov.
5. Slovo o súbore alebo sólistovi ako podklad do sprievodného slova, resp. bulletinu.
6. Informáciu o autorovi, autoroch resp. o inscenačnej tradícii do bulletinu.
7. Fotografický materiál, zaslaný na e-mail alebo CD použiteľné pre propagáciu.
8. Adresy osôb, ktorým môžeme poslať pozvanie na krajskú divadelnú prehliadku, pretože Vám pomohli, alebo Vám pomáhajú a chcete sa im poďakovať.

Neúplné prihlášky, resp. prihlášky doručené po 1. apríli 2017 nebude organizátor akceptovať!

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Hodnotenie súťaže:
Na návrh odbornej hodnotiacej poroty udelí organizátor krajskej divadelnej prehliadky ceny a diplomy za 1., 2., 3. miesto a diplomy za účasť všetkým kolektívom a jednotlivcom.
Na celoštátne divadelné postupové súťaže a prehliadky odporučí krajská odborná hodnotiaca porota súbor resp. jednotlivca/scénickú miniatúru – spravidla z 1. miesta (na základe kvality predstavenia: detskej dramatickej tvorivosti a umeleckej a výchovnej hodnoty inscenácie a jej prínosu pre ďalší rozvoj divadla hraného pre deti). Ak nastane situácia, že sa na krajskej divadelnej prehliadke vyskytne v danej kategórii ďalšia kvalitná inscenácia, odborná hodnotiaca porota ju môže navrhnúť programovej komisii NOC do širšieho výberu na celoštátne divadelné postupové súťaže a prehliadky Zlatá priadka – Šaľa a Divadlo a deti – Rimavská Sobota. V prípade, že na krajskej divadelnej súťaži a prehliadke zúčastnené súbory nedosiahnu požadovanú úroveň, organizátor krajskej divadelnej prehliadky nemusí odporučiť žiadny kolektív–jednotlivca do vyššieho stupňa súťaže. Súčasťou prehliadky bude odborný rozborový seminár.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Bábkovom divadle v Žiline po ukončení krajskej divadelnej prehliadky.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor krajskej divadelnej prehliadky finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a občerstvenie. Krajské kultúrne stredisko v Žiline ako organizátor krajskej postupovej súťaže a prehliadky Detský divadelný Medveď 2017 uhradí súťažiacim kolektívom a jednotlivcom cestovné náklady.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/ 56 25 956, +421 915 787 299
E-mail: vsvetkovska@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info