Hviezdoslavov Kubín 2017

Termín uzávierky: 3. február 2017

Propozície regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie HVIEZDOSLAVOIV KUBÍN 2017

Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Spoluorganizátor:
Základná škola Karpatská, Žilina; Centrum voľného času, Žilina

Termín  a miesto konania:
14. – 16. 2. 2017
14. 2. 2017 o  08.30 hod. –  Základná škola Karpatská, Žilina
15. 2. 2017 o  08.30 hod. –  Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina
16. 2. 2017 o  08.30 hod. –  Makovického dom, Horný val 20, Žilina

Poslanie:
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. Ide o celoštátnu postupovú  súťaž a prehliadku umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskych recitátorov, recitačných kolektívov a divadiel poézie. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých je Národné osvetové centrum.

Podmienky účasti v súťaži:
1. Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a svetovej literatúry v slovenskom jazyku. Recitátor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým textom, ktorý predkladá organizátorom súťaže.
2. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
3. Recitátor, ktorý získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží (Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Beniakove  Chynorany, Vansovej Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Timravina studnička a ďalšie), nastupuje do celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín s novým textom. Za prednesy textov, s ktorými recitátor získal umiestnenia v celoslovenských a celoštátnych kolách iných súťaží, má organizátor právo recitátora zo súťaže Hviezdoslavov Kubín vylúčiť.
4. Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín už vystúpil. Aj v tomto prípade môže porota recitátora zo súťaže vylúčiť.
5. Súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti. O prípadnom preradení súboru do súťaže a zo súťaže Hviezdoslavov Kubín rozhodujú spoločne odborné poroty a organizátori súťaží

Súťažné kategórie:

A. Súťaž jednotlivcov:

- umelecký prednes detí

I. kategória -  žiaci 2.- 4. ročníka ZŠ
- časový limit: poézia max. 5 minút, próza max. 6 minút
Termín a miesto konania:  14. 2. 2017 od 8.30 h, Základná škola Karpatská v Žiline

II. kategória -  žiaci 5.- 6. ročníka  ZŠ a prímy – 1. ročníka osemročných gymnázií
- časový limit: poézia max. 5 minút, próza max. 6 minút
Termín a miesto konania:  15. 2. 2017  od 8.30 h, Centrum voľného času v Žiline

III. kategória - žiaci 7. – 9. ročníka  ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2.- 4.  ročníka osemročných  gymnázií
- časový limit: poézia max. 6 minút, próza max. 8 minút
Termín a miesto konania: 15. 2. 2017  od 8.30 h, Centrum voľného času v Žiline
Prosíme o dôsledné dodržanie časového limitu prednesov!

- umelecký prednes mládeže

IV. kategória –žiaci stredných škôl, kvinty, sexty, septimy, oktávy – 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola);
- časový limit: poézia max. 8 minút, próza max. 10 minút
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017 od 8.30 h, Makovického dom v Žiline

- umelecký prednes dospelých

V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola);
- časový limit: poézia max. 8 minút, próza max. 10 minút
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017 od 8.30 h, Makovického dom v Žiline

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.

B. Súťaž kolektívov:

I. kategória – detské  recitačné kolektívy a divadlá  poézie  – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov,

II. kategória – divadlá poézie a recitačné kolektívy –  s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017  od 8.30 h, Makovického dom v Žiline
Za správne zaradenie do kategórií zodpovedajú pedagógovia!

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov i zostavovateľa scenára organizátorom súťaže najneskôr  do 3. 2. 2017
- osobne
- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko, Horný  val 20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po 3. februári 2017 nebude organizátor akceptovať! V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Pre objektívne hodnotenie súťažiacich budú tvoriť odbornú porotu pre každú kategóriu 3 členovia. Pri zostavovaní odborných porôt organizátor súťaže dbá na objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty by nemali byť pedagógovia a lektori, ktorí súťažiacich pripravovali. V prípade, že sa tak stane, organizátor dbá, aby sa dodržiavali objektívne a spravodlivé kritériá pri udeľovaní cien. Odborné poroty vo všetkých kolách hodnotia prednesy najprv na internej porade, ktorej cieľom je výmena názorov a vytvorenie výsledkov, následne verejne pred súťažiacimi s výchovno - vzdelávacím  cieľom, zdôvodnením svojho rozhodnutia a vyhlásením víťazov.

Hodnotenie súťaže:
Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie umeleckému stavu celej súťaže. Odborná porota môže preto niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne, okrem 1. miesta, ktoré môže byť udelené maximálne jedno. Do vyššieho kola súťaže postupuje v jednej kategórii automaticky len jeden recitátor (spravidla z 1. miesta alebo vybraný ako najlepší prednes súťaže). Organizátori nižšieho kola súťaže na návrh odbornej poroty majú právo navrhnúť vynikajúcich recitátorov (kolektívy) aj z nižšieho miesta. Organizátor vyššieho kola rozhodne podľa svojich možností a koncepcie, či návrh je možné prijať alebo nie.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu a ceny. Súťažiacim a osobe (jednej), ktorá ich bude sprevádzať, bude uhradené cestovné na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka (bez miestenky). Cestovné motorovým vozidlom nepreplácame.

Kompletné znenie propozícií k 63. ročníku Hviezdoslavovho Kubína nájdete na:
http://nocka.sk/umelecky-prednes

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/5625956; +421 915 787 299
vsvetkovska@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info
  • PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ PÍSANIE A DOBROPRAJNÉ INŠPIRÁCIE

    17. 12. 2018 15:30 Makovického dom Žilina ▪ otvorené stretnutie členo...info