O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2017

Termín uzávierky: 20. august 2017

• Propozície XXV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 2017 •

Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Spoluorganizátor:
Mesto Žilina

Termín konania:
11. október 2017 o 10.00 h

Miesto konania:
Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina

Poslanie:
Súťaž O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je to podmienkou). Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (do toho nezarátavame publikáciu pracovných zošitov, brožúrok a pod.). Súťažiaci môžu zaslať  najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4  (1 strana - max. 30 riadkov ) a najviac 7 poetických útvarov - každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word). Víťazné práce budú publikované v zborníku. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané. Potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Kategórie:
Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách:
- poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
- poézia a próza pre deti a mládež

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 20. augusta 2017
- osobne,
- na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný  val č.20, 011 82 Žilina
- na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 20. auguste 2017 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o ocenení autorov rozhodne odborná porota. Súťažné práce hodnotia členovia poroty anonymne. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác. V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov (1., 2., 3.) miesto, ktorí získajú diplom, zborník a vecnú cenu. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení jednotlivých autorov za špeciálny atribút, alebo sa udelia čestné uznania. Víťaz získa hlavnú cenu súťaže - DÚHOVÚ LAMPU a finančnú odmenu v hodnote 60 €.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 11. októbra 2017 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého platného jednosmerného cestovného lístka. Dopravu osobným vozidlom preplácame na základe doloženia fotokópie technického preukazu a potvrdenky o zakúpení PHM (postačí 1-5 litrov) max. 3 dni pred podujatím z miesta odchodu.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/56 25 956
vsvetkovska@vuczilina.sk

Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info