Sárova Bystrica 2017

Termín uzávierky: 13. október 2017

• Propozície 40. ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov - okres Žilina, okres Bytča •

Vyhlasovateľ:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Termín konania:
18. októbra 2017 o 9.00 h

Miesto konania:
Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Poslanie:
Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručností i efektívne používanie materinského jazyka.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej „záväznej prihlášky“, ktorú riadne vyplnenú doručí škola – súťažiaci - organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.

Kategórie:
I. kategória: od 15 do 18 rokov
II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:
- I. disciplína:
interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ
- II. disciplína:
interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd
- III. disciplína:
vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd
- IV. disciplína:
moderovanie vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 13. októbra 2017:
- osobne,
- na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val č. 20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: smartincekova1@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 13. októbri 2017 nebude organizátor akceptovať.
V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa
nasledujúcich kritérií:
1. výslovnosť
2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka
3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča
4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu
5. celkový prejav

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola  víťaza každej kategórie  a môže odporučiť  na  nomináciu aj ostatných dvoch umiestnených v oboch kategóriách. Svoju nomináciu do krajského kola potvrdí protokolom   o úspešnom účinkovaní v súťaži na základe výsledkov určených odbornou porotou.

Ocenenie:
Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestovné osobným motorovým vozidlom nepreplácame. Organizátor neposkytuje na regionálnej súťaži stravovanie.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Simona Martinčeková
manažérka kultúry Krajského kultúrneho strediska v Žiline
041/56 25 956
smartincekova1@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

  • Stano Lajda - Krajinomaľba

    09. 01. 2019 08:00 - 28. 01. 2019 Makovického dom Žilina • jubilejná autorská výstav...info