Sárova Bystrica 2017

Termín uzávierky: 13. október 2017

• Propozície 40. ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov - okres Žilina, okres Bytča •

Vyhlasovateľ:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Termín konania:
18. októbra 2017 o 9.00 h

Miesto konania:
Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Poslanie:
Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručností i efektívne používanie materinského jazyka.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej „záväznej prihlášky“, ktorú riadne vyplnenú doručí škola – súťažiaci - organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.

Kategórie:
I. kategória: od 15 do 18 rokov
II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:
- I. disciplína:
interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ
- II. disciplína:
interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd
- III. disciplína:
vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd
- IV. disciplína:
moderovanie vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 13. októbra 2017:
- osobne,
- na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val č. 20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: smartincekova1@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 13. októbri 2017 nebude organizátor akceptovať.
V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):
Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa
nasledujúcich kritérií:
1. výslovnosť
2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka
3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča
4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu
5. celkový prejav

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola  víťaza každej kategórie  a môže odporučiť  na  nomináciu aj ostatných dvoch umiestnených v oboch kategóriách. Svoju nomináciu do krajského kola potvrdí protokolom   o úspešnom účinkovaní v súťaži na základe výsledkov určených odbornou porotou.

Ocenenie:
Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestovné osobným motorovým vozidlom nepreplácame. Organizátor neposkytuje na regionálnej súťaži stravovanie.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Simona Martinčeková
manažérka kultúry Krajského kultúrneho strediska v Žiline
041/56 25 956
smartincekova1@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info