Štúrov Zvolen 2017

Termín uzávierky: 21. apríl 2017

• Propozície regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2017 - žilinský región •

Vyhlasovateľ:
Mesto Zvolen
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor:
Kruh priateľov rétoriky pri Krajskom kultúrnom sterdisku v Žiline

Termín konania:
12. máj 2017 o 9. 00 h

Uzávierka prihlášok:
21. apríl 2017

Miesto konania:
Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku a skvalitňovanie ich rečového prejavu, vytvárať podmienky na rozvíjanie komunikačno-verbálnych schopností žiakov a zvyšovanie kultúrnosti prednesu prozaických útvarov, rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke a zároveň vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o rétoriku.

Riadenie súťaže:
Súťaž je organizovaná na úrovniach:
- školské kolá - organizujú školy
- okresné kolá - organizujú školské zariadenia (CVČ)
- regionálne/krajské kolá - organizujú kultúrne a osvetové strediská
- celoslovenské kolo - organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Podmienky súťaže:
Do regionálnej súťaže postupuje školou nominovaný jeden súťažiaci v danej kategórii.
Texty môžu byť prednášané nasledovnými spôsobmi:
- spamäti
- podľa stručných poznámok
- improvizovane

Kategórie súťažiacich:
I.   kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ
II.  kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ
III. kategória: študenti gymnázií, stredných odborných škôl, združených, spojených škôl

Priebeh súťaže:

I. kategória: (žiaci 4. – 6. ročníka) – reprodukcia textu
Súťažiaci si vyžrebuje text (časť – úryvok z rozprávky, bájky, poviedky, príbehu a pod.) v rozsahu asi 200 slov.
Úloha pre súťažiaceho: rozpovedať čo najpresnejšie obsah textu a dotvoriť koniec príbehu
Čas na prípravu: 15 minút, čas na prednes: 3 minúty

II. kategória: (žiaci 7. – 9. ročníka) – úloha pre súťažiaceho:
a/ prednes doma pripraveného rečníckeho prednesu na ľubovoľnú tému – úvaha  alebo  výklad
b/ vyžrebovanie témy – pripraviť text - vyjadrenie vlastného názoru (bez obmedzenia žánru)
Čas na prípravu: 15 minút, čas na prednes: 3 – 5 minút

III. kategória: (študenti gymnázií, stredných odborných škôl, združených škôl)
a/ prednes doma pripraveného textu s ľubovoľnou témou – úvaha alebo výklad
b/ vyžrebovaná téma – pripraviť agitačný prejav, slávnostnú reč, výklad... na danú tému
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 - 5 minút

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 21. apríla 2017:
- osobne
- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko, Horný  val č. 20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: alovritsova@vuczilina.sk

Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po 21. apríli 2017 nebude organizátor akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže

Odborná hodnotiaca porota:
Členov poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Kritériá hodnotenia:
(Uvedené v prílohe)
Pri udeľovaní 1., 2. a 3. miesta súťaže môže byť udelené v danej kategórii len jedno 1. miesto. Do celoslovenskej súťaže postupujú súťažiaci z 1. miesta v každej kategórii.

Ocenenie:
V regionálnej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci  za 1., 2., 3. miesto, prípadne udelené čestné uznanie. Súťažiaci za umiestnenie na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej súťaže financuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením (priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny) a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži (na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky). Cestu motorovým vozidlom nepreplácame. Na regionálnej súťaži organizátor neposkytuje stravovanie.

Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Anna Lovritšová
manažérka kultúry Krajského kultúrneho strediska v Žiline
041/56 25 956, 0903 813 321
alovritsova@vuczilina.sk

Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov

I. kategória - rozprávanie

1. Hodnotí sa ústny, súvislý rečnícky prejav podľa obsahu a formy:
a/ myšlienková nadväznosť na zvolený text
b/ správnosť výrazov, obsahová správnosť, zrozumiteľnosť
c/ výslovnosť, intonácia, artikulácia, tvorenie viet
d/ celkové vystupovanie

2. Spôsob reprodukcie:
a/ podrobný: žiak/žiačka reprodukuje vzor, dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu. Ide
o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii;
b/ stručný: žiak/žiačka odlišuje hlavné od vedľajšieho; zostručňovanie je spojené so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu;
c/ voľný: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami, využíva primeranú slovnú a vetnú synonýmiu,
d/ kombinovaný: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďujú sa citácie.

3. Dodržanie časového limitu (max. 3 min).

4. Spôsob vlastného uvedenia textu, originalita spracovania témy.

5. Vypointovanie ukončenia príbehu.

II. a III.  kategória - úvaha, výklad, agitačný prejav, slávnostná reč

1. Obsah a kompozícia - originalita vypracovania témy, dodržanie myšlienkovej línie (kohéznosť textu), presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov (rečnícka otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia,  atď.)

2. Prednes:
a) komplexnosť rečového prejavu (reč vo zvukovej podobe; pohybové prvky – gestá, mimika, postoj...)
b) spisovná výslovnosť, technika reči (respirácia, fonácia, artikulácia)
c) prozodické vlastnosti (intonácia, zmeny tempa, intenzita hlasu, melódia, pauza, dôraz)

3. Celkový dojem – vzhľad a úprava zovňajšku, sebavedomie, kontakt s publikom

Slávnostná reč

Slávnostná reč je prejav, ktorý je prednesený pri mimoriadnej, slávnostnej príležitosti. Takýto prejav je oficiálny a prednáša  ho vynikajúci kultúrny alebo politický činiteľ. Slávnostná reč sa prednáša pri oslave nejakého významného výročia (oslava narodenín vynikajúceho národného činiteľa, slávneho národného podujatia, pohreb slávneho človeka, a pod.). Slávnostná reč je vo svojej podstate úvaha, ktorá sa prednáša ústne. Má preto všetky znaky úvahy. V slávnostnej reči, podobne ako v úvahe, sa poslucháči nepočujú. Fakty, ktoré sa v reči prinášajú, slúžia iba na to, aby sa mohlo uplatniť a zdôrazniť vysoko kladné hodnotenie tých vecí, ktoré sú témou slávnostnej reči.
Slávnostná reč musí byť dobre premyslená a vopred pripravená. Rečník ju musí predniesť precítene. Preto  musí mať vrelý osobný vzťah k tomu, o čom hovorí. Aby reč zapôsobila na poslucháčov, treba, aby v nej boli pekné a pre poslucháčov nové myšlienky, ktoré by boli vyslovené pôsobivo. Preto sa v slávnostnej reči nemajú vyskytovať ošúchané výrazy. Stavba viet má byť jednoduchá, ale mohutná. Vety sú stavané tak, aby vyzneli rytmicky. Miestami, ale zriedka, používajú sa aj rečnícke zvolania a otázky, aby sa reč podfarbila citovo.

Výklad

Vykladať niečo, to značí vnikať do zložitého stroja, v ktorom všetko so všetkým súvisí, a ďalej to značí odkrývať spojenia, vzťahy a kombinácie javov (charakteristický pre matematiku, fyziku, chémiu, gramatiku).
„výklad“ – podstata – rozvádzať, vysvetľovať, objasňovať

Úvaha

- Úloha – osvetliť nejakú vec – už známu – z nového hľadiska, zhodnotiť ju z hľadiska mravného a svetonázorového a z hľadiska jej významu pre životnú prax.
- Úvaha má vždy filozofický ráz!!!
- Úvaha je zafarbená subjektívne.

Hlavné znaky úvahy:
o    nevykladá sa nový materiál, ale vychádza sa z vedomostí, ktoré sú čitateľovi známe;
o    známe fakty sa hodnotia a prehodnocujú, hodnotia sa z hľadiska pevného svetonázoru, autor chce dosiahnuť, aby poslucháči zaujali rovnaké stanovisko ako autor;
o    pri hodnotení podáva autor návrh na zaujatie stanoviska, na riešenie;
o    látku treba usporiadať pôsobivo tak, aby jasne vynikli súvislosti medzi príčinami a následkami a medzi podmienkami a dôsledkami faktov;
o    hlavnou podmienkou je hlboké mravné presvedčenie o pravdivosti nášho hodnotenia a o pravdivosti prednášaných faktov;
o    „úvahou“ môže byť jedna replika z dialógu, jedna sentencia, jedna slávnostná reč... atď.;
o    slovník úvahy má približne také vlastnosti ako slovník populárneho článku:
o    má nižší index opakovania slova,
o    nepoužívajú sa úzko odborné termíny, fakty, čísla (ak, potom iba málo),
o    dôraz sa kladie na vzťahy vecí a javov;
- úvaha je zovretý text!!!
- úvaha má v princípe kostru výkladu!
- úvaha má úvod, jadro, záver!!!

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

PF 2018

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,veľa zdravia, lebo je vzácne,veľa lásky, lebo je jej máloa veľa všetkého... Celý článok

Súťaže

Tvorba 2018

Žilina, 11.12.2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ... Celý článok

Kam dnes

  • Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS v Žiline

    10. 01. 2018 08:00 - 26. 01. 2018 Makovického dom Žilina Výstava fotografií členov k...info
  • Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline – pokročilí

    17. 01. 2018 16:00 Makovického dom Žilina Stretnutie členov klubu. Le...info