Štúrov Zvolen 2017

Termín uzávierky: 21. apríl 2017

• Propozície regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2017 - žilinský región •

Vyhlasovateľ:
Mesto Zvolen
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor:
Kruh priateľov rétoriky pri Krajskom kultúrnom sterdisku v Žiline

Termín konania:
12. máj 2017 o 9. 00 h

Uzávierka prihlášok:
21. apríl 2017

Miesto konania:
Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku a skvalitňovanie ich rečového prejavu, vytvárať podmienky na rozvíjanie komunikačno-verbálnych schopností žiakov a zvyšovanie kultúrnosti prednesu prozaických útvarov, rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke a zároveň vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o rétoriku.

Riadenie súťaže:
Súťaž je organizovaná na úrovniach:
- školské kolá - organizujú školy
- okresné kolá - organizujú školské zariadenia (CVČ)
- regionálne/krajské kolá - organizujú kultúrne a osvetové strediská
- celoslovenské kolo - organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Podmienky súťaže:
Do regionálnej súťaže postupuje školou nominovaný jeden súťažiaci v danej kategórii.
Texty môžu byť prednášané nasledovnými spôsobmi:
- spamäti
- podľa stručných poznámok
- improvizovane

Kategórie súťažiacich:
I.   kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ
II.  kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ
III. kategória: študenti gymnázií, stredných odborných škôl, združených, spojených škôl

Priebeh súťaže:

I. kategória: (žiaci 4. – 6. ročníka) – reprodukcia textu
Súťažiaci si vyžrebuje text (časť – úryvok z rozprávky, bájky, poviedky, príbehu a pod.) v rozsahu asi 200 slov.
Úloha pre súťažiaceho: rozpovedať čo najpresnejšie obsah textu a dotvoriť koniec príbehu
Čas na prípravu: 15 minút, čas na prednes: 3 minúty

II. kategória: (žiaci 7. – 9. ročníka) – úloha pre súťažiaceho:
a/ prednes doma pripraveného rečníckeho prednesu na ľubovoľnú tému – úvaha  alebo  výklad
b/ vyžrebovanie témy – pripraviť text - vyjadrenie vlastného názoru (bez obmedzenia žánru)
Čas na prípravu: 15 minút, čas na prednes: 3 – 5 minút

III. kategória: (študenti gymnázií, stredných odborných škôl, združených škôl)
a/ prednes doma pripraveného textu s ľubovoľnou témou – úvaha alebo výklad
b/ vyžrebovaná téma – pripraviť agitačný prejav, slávnostnú reč, výklad... na danú tému
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 - 5 minút

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 21. apríla 2017:
- osobne
- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko, Horný  val č. 20, 011 82 Žilina
- alebo na e-mailovú adresu: alovritsova@vuczilina.sk

Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po 21. apríli 2017 nebude organizátor akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže

Odborná hodnotiaca porota:
Členov poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Kritériá hodnotenia:
(Uvedené v prílohe)
Pri udeľovaní 1., 2. a 3. miesta súťaže môže byť udelené v danej kategórii len jedno 1. miesto. Do celoslovenskej súťaže postupujú súťažiaci z 1. miesta v každej kategórii.

Ocenenie:
V regionálnej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci  za 1., 2., 3. miesto, prípadne udelené čestné uznanie. Súťažiaci za umiestnenie na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej súťaže financuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením (priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny) a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži (na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky). Cestu motorovým vozidlom nepreplácame. Na regionálnej súťaži organizátor neposkytuje stravovanie.

Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Anna Lovritšová
manažérka kultúry Krajského kultúrneho strediska v Žiline
041/56 25 956, 0903 813 321
alovritsova@vuczilina.sk

Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov

I. kategória - rozprávanie

1. Hodnotí sa ústny, súvislý rečnícky prejav podľa obsahu a formy:
a/ myšlienková nadväznosť na zvolený text
b/ správnosť výrazov, obsahová správnosť, zrozumiteľnosť
c/ výslovnosť, intonácia, artikulácia, tvorenie viet
d/ celkové vystupovanie

2. Spôsob reprodukcie:
a/ podrobný: žiak/žiačka reprodukuje vzor, dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu. Ide
o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii;
b/ stručný: žiak/žiačka odlišuje hlavné od vedľajšieho; zostručňovanie je spojené so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu;
c/ voľný: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami, využíva primeranú slovnú a vetnú synonýmiu,
d/ kombinovaný: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďujú sa citácie.

3. Dodržanie časového limitu (max. 3 min).

4. Spôsob vlastného uvedenia textu, originalita spracovania témy.

5. Vypointovanie ukončenia príbehu.

II. a III.  kategória - úvaha, výklad, agitačný prejav, slávnostná reč

1. Obsah a kompozícia - originalita vypracovania témy, dodržanie myšlienkovej línie (kohéznosť textu), presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov (rečnícka otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia,  atď.)

2. Prednes:
a) komplexnosť rečového prejavu (reč vo zvukovej podobe; pohybové prvky – gestá, mimika, postoj...)
b) spisovná výslovnosť, technika reči (respirácia, fonácia, artikulácia)
c) prozodické vlastnosti (intonácia, zmeny tempa, intenzita hlasu, melódia, pauza, dôraz)

3. Celkový dojem – vzhľad a úprava zovňajšku, sebavedomie, kontakt s publikom

Slávnostná reč

Slávnostná reč je prejav, ktorý je prednesený pri mimoriadnej, slávnostnej príležitosti. Takýto prejav je oficiálny a prednáša  ho vynikajúci kultúrny alebo politický činiteľ. Slávnostná reč sa prednáša pri oslave nejakého významného výročia (oslava narodenín vynikajúceho národného činiteľa, slávneho národného podujatia, pohreb slávneho človeka, a pod.). Slávnostná reč je vo svojej podstate úvaha, ktorá sa prednáša ústne. Má preto všetky znaky úvahy. V slávnostnej reči, podobne ako v úvahe, sa poslucháči nepočujú. Fakty, ktoré sa v reči prinášajú, slúžia iba na to, aby sa mohlo uplatniť a zdôrazniť vysoko kladné hodnotenie tých vecí, ktoré sú témou slávnostnej reči.
Slávnostná reč musí byť dobre premyslená a vopred pripravená. Rečník ju musí predniesť precítene. Preto  musí mať vrelý osobný vzťah k tomu, o čom hovorí. Aby reč zapôsobila na poslucháčov, treba, aby v nej boli pekné a pre poslucháčov nové myšlienky, ktoré by boli vyslovené pôsobivo. Preto sa v slávnostnej reči nemajú vyskytovať ošúchané výrazy. Stavba viet má byť jednoduchá, ale mohutná. Vety sú stavané tak, aby vyzneli rytmicky. Miestami, ale zriedka, používajú sa aj rečnícke zvolania a otázky, aby sa reč podfarbila citovo.

Výklad

Vykladať niečo, to značí vnikať do zložitého stroja, v ktorom všetko so všetkým súvisí, a ďalej to značí odkrývať spojenia, vzťahy a kombinácie javov (charakteristický pre matematiku, fyziku, chémiu, gramatiku).
„výklad“ – podstata – rozvádzať, vysvetľovať, objasňovať

Úvaha

- Úloha – osvetliť nejakú vec – už známu – z nového hľadiska, zhodnotiť ju z hľadiska mravného a svetonázorového a z hľadiska jej významu pre životnú prax.
- Úvaha má vždy filozofický ráz!!!
- Úvaha je zafarbená subjektívne.

Hlavné znaky úvahy:
o    nevykladá sa nový materiál, ale vychádza sa z vedomostí, ktoré sú čitateľovi známe;
o    známe fakty sa hodnotia a prehodnocujú, hodnotia sa z hľadiska pevného svetonázoru, autor chce dosiahnuť, aby poslucháči zaujali rovnaké stanovisko ako autor;
o    pri hodnotení podáva autor návrh na zaujatie stanoviska, na riešenie;
o    látku treba usporiadať pôsobivo tak, aby jasne vynikli súvislosti medzi príčinami a následkami a medzi podmienkami a dôsledkami faktov;
o    hlavnou podmienkou je hlboké mravné presvedčenie o pravdivosti nášho hodnotenia a o pravdivosti prednášaných faktov;
o    „úvahou“ môže byť jedna replika z dialógu, jedna sentencia, jedna slávnostná reč... atď.;
o    slovník úvahy má približne také vlastnosti ako slovník populárneho článku:
o    má nižší index opakovania slova,
o    nepoužívajú sa úzko odborné termíny, fakty, čísla (ak, potom iba málo),
o    dôraz sa kladie na vzťahy vecí a javov;
- úvaha je zovretý text!!!
- úvaha má v princípe kostru výkladu!
- úvaha má úvod, jadro, záver!!!

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info