Tvorba - Výtvarné spektrum 2017

Termín uzávierky: 27. marec 2017

• Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Tvorba - Výtvarné spektrum 2017 – žilinský región - 54. ročník •

Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termíny súťaže a výstavy:
Termín zaslania výtvarných prác do súťaže - uzávierka:  27. marec 2017
Termín výstavy zo súťaže: 21. apríl – 19. máj 2017
Termín vernisáže: 20. apríl 2017 o 16. 00 h
Miesto konania: Makovického dom v Žiline, Horný val 20, Žilina

Vzdelávacia časť:
Odborný seminár (hodnotiaco-rozborový) pre účastníkov súťaže žilinského regiónu:
Makovického dom, Horný val 20, Žilina
Termín: 20. apríl 2017 – po slávnostnej vernisáži výstavy

Charakteristika súťaže:
Poslaním regionálnej súťaže TVORBA - Výtvarné spektrum 2017 je aktivizovať a podporovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, objavovať a podporovať mladé talenty z radov mládeže i dospelých, poskytovať priestor  pre prezentáciu a konfrontáciu výsledkov tejto tvorby na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni, a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác ocenených v regionálnych súťažiach v rámci Slovenska. Je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov i členov klubov či spolkov amatérskych výtvarníkov a napomáha rozvíjať ich talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby a oceňovať ich výtvarné aktivity. V tomto roku sa uskutočňuje už 54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorého sa môžu zapojiť nielen členovia výtvarných klubov, ale všetci, ktorí sa venujú výtvarnému umeniu vo svojom voľnom čase.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Regionálna tvorivá súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená, podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti a vypisuje sa vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) či počítačovej grafike. Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo žilinského regiónu (Bytča, Rajec, Žilina) od 15 rokov (mladí autori, ktorí v roku 2017 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom (absolventom VŠVU, AVU a členom profesionálnych výtvarných združení). Právo na postup z regionálneho do krajského kola Žilinského samosprávneho kraja - Výtvarné spektrum 2017 - majú najlepšie práce, ktoré získali ceny a čestné uznania, ako aj ostatné práce, ktoré regionálna porota odporučí na postup.  Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2016 a 2017, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Tvorba - Výtvarné spektrum. Pre účasť v regionálnom, krajskom a celoštátnom kole je optimálny počet 3 – 5 prác od jedného autora. Všetky výtvarné práce, ktoré postúpia do krajského kola, musia byť adjustované (pasparta, rám, prípadne iný spôsob), na zadnej strane (pri plastike na spodnej časti) opatrené identifikačným štítkom s týmito údajmi: meno a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora, telefónny a e-mailový kontakt. Prihlášky do regionálneho kola súťaže a potvrdenie o prevzatí prác musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené. Ocenené a vystavené práce môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu  podujatia TVORBA - Výtvarné spektrum 2017 a to bez nároku na honorár.

Logo - Tematická kategória: Logo Výtvarné spektrum
Pre rok 2017 Národné osvetové centrum vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh loga celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať súťaž a ďalšie aktivity projektu modernou symbolikou – logom. Do tematickej kategórie sa môžu svojimi návrhmi zapojiť občania Slovenskej republiky ako aj občania žijúci v Slovenskej republike – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov – jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov v SR. Práce prihlásené do tematickej kategórie nekopírujú trojstupňovú postupnosť kategórií A, B, C, D.

Požiadavky na logo:
Logo bude slúžiť pre propagáciu súťaže a ďalších sprievodných podujatí Výtvarného spektra. Logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke, sociálnych sieťach, tlačovinách, na všetkých sprievodných podujatiach (seminári, tvorivých dielach, výstavách). Navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný samostatne ako aj s textom Výtvarné spektrum. Nie je stanovená povinná farebnosť nového loga, logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.
Každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, členovia poroty a ich rodinní príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ súťaže zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh. Odovzdaním návrhu loga prechádza vlastnícke právo k návrhu na Národné osvetové centrum v Bratislave. Autor návrhu udeľuje NOC výhradný a bezodplatný súhlas na jeho využitie k využívaniu a prezentovaniu všetkými známymi spôsobmi použitia, v neobmedzenom rozsahu a na neobmedzený čas.

Organizácia súťaže v tematickej kategórii:
Dátum na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je 10. 7. 2017. Spôsob odovzdania – v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže v dvoch vyhotoveniach: A/ formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo farebnej aj čiernobielej verzii v dvoch rozmerových alternatívach: väčšia alternatíva v rozmeroch 15 x 15 cm, menšia alternatíva v rozmeroch 2 x 2 cm; B/ v digitálnej forme na CD nosiči v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení 300 dpi. Pre identifikáciu je potrebné odovzdať druhú zalepenú obálku vo formáte A5 s identifikačnými údajmi spracovateľa návrhu (meno, priezvisko, adresa, mailová adresa a
telefónne číslo). Druhá obálka bude vložená do prvej obálky.

Dizajn manuál musí obsahovať tieto náležitosti:
1. objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu)
2. špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL)
3. ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
4. minimálnu veľkosť loga,
5. správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga),
6. kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie Loga na reklamných predmetoch (napr. pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár, taška). Reklamné predmety, resp. tlačoviny nie je potrebné doložiť. Postačí foto-dokumentácia, resp. vizualizácia ako súčasť návrhu v tlačenej forme. Cena za víťazný návrh: 150 eur

Štruktúra súťaže:
Súťažiaci autori môžu byť zaradení do štyroch súťažných kategórií nasledovne:
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;
Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;
Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;
Kategória D: autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Odborná hodnotiaca porota:
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Odborná porota navrhuje organizátorovi súbor výtvarných prác na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné Spektrum 2017. 

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti v súťaži je doručenie súťažných prác a záväznej prihlášky potvrdenej podpisom do Krajského kultúrneho strediska v Žiline – Makovického domu, Horný val 20 - najneskôr do 27. marca 2017.

Ocenenie:
Na návrh odbornej poroty budú udelené tri ceny a čestné uznania v jednotlivých kategóriách. Porota má právo niektoré z cien neudeliť, prípadne zlúčiť.

Výsledky súťaže:
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnej vernisáži výstavy z regionálnej súťaže Tvorba - Výtvarné spektrum 2017 dňa 20. apríla 2017 v Žiline.

Finančné zabezpečenie:
Finančné náklady spojené so súťažou si hradí každý účastník sám.

Kontakt - bližšie informácie:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Mgr. Anna Lovritšová, manažérka kultúry
Horný val 20
011 82  Žilina
Tel.: +421 41 56 25 956, mobil: 0915 787 299
e-mail: alovritsova@vuczilina.sk
www.krkszilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info