Vítanie jari 2017

Termín uzávierky: 27. marec 2017

• Propozície regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Vítanie jari 2017 - okres Žilina, okres Bytča •

Všeobecná charakteristika
I. Charakteristika súťaže
Realizátorom a organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátneho kola je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum.
II. Poslanie a ciele súťaže
a. podporovať rozvoj detských folklórnych súborov;
b. zvyšovať ich umeleckú úroveň;
c. popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove;
d. viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Štruktúra súťaže
Súťaž má dvojročnú periodicitu a je postupová. Základným stupňom je región. Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym postupom a v odôvodnených prípadoch ďalšie max. 2 čísla s návrhom na postup. O postupe v tomto prípade rozhoduje krajská porota na základe DVD nahrávky z regionálnej súťaže. Porota tak učiní po dohode s organizátorom krajského kola súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť.

Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže
Na súťaži sa môžu zúčastniť detské folklórne kolektívy so súťažným číslom spracúvajúcim tradičnú ľudovú kultúru z územia Slovenska a z oblastí historicky obývaných Slovákmi, ktoré v minulosti neboli prezentované na tejto súťaži a nie sú staršie ako 5 rokov. Súťažiaci kolektív musí mať sídlo v Slovenskej republike, resp. na území historicky obývanom slovenskou menšinou v zahraničí. Z toho istého kolektívu môže byť prihlásená maximálne 1 choreografia. Členovia súboru môžu v roku konania festivalu – celoštátnej prehliadky dovŕšiť vek 15 rokov (nesmú prekročiť vek 16 rokov). Pri hudobnom sprievode je preferovaná detská ľudová hudba.

Súbory sa predstavia so súťažnými číslami v časovom rozpätí 3 - 10 minút, prezentujúcimi tradičný materiál vhodný pre detského interpreta. Počet účastníkov súťaže z jedného súťažiaceho kolektívu je obmedzený na max. 40 osôb vrátane vedúcich a vodiča autobusu.

Usporiadateľ regionálneho kola súťaže preplatí hromadnú prepravu väčších skupín autobusom, ktorú si individuálne zabezpečí každý súbor. Ostatným účinkujúcim bude preplatené cestovné na základe predložených cestovných lístkov, prípadne preplatenie pohonných hmôt na základe predloženého pokladničného dokladu o zakúpení pohonných hmôt v mieste bydliska a prefoteného veľkého technického preukazu s viditeľnou spotrebou. Usporiadateľ regionálneho kola súťaže nezabezpečuje stravu pre účinkujúcich.

Celoštátnu súťaž bude hodnotiť 7-členná odborná porota, ktorú vymenuje generálny riaditeľ NOC. Členmi poroty na celoštátnom kole súťaže sú aktívni odborníci z oblasti choreografie, etnochoreológie, tanečnej pedagogiky a etnomuzikológie s adekvátnou, min. 10-ročnou praxou.

Regionálnu súťaž bude hodnotiť 3-členná odborná porota, ktorá bude vymenovaná riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Člen odbornej poroty nesmie byť v konflikte záujmov. V prípade dodatočného konfliktu záujmov bude hodnotenie porotcu vyňaté z celkového hodnotenia.

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažných čísel do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Najlepšiemu kolektívu bude za každý okres udelené zlaté pásmo s postupom, resp. zlaté pásmo s návrhom na postup. Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny. Program súťaže bude pozostávať zo súťažnej, prezentačnej a vzdelávacej časti.

Laureáti celoštátneho kola súťaže Pod Likavským hradom budú prezentovaní v programe Folklórneho festivalu Východná v nasledujúcom roku.

Kritériá hodnotenia
- výber materiálu a jeho spracovanie vzhľadom na vek a interpretačné zručnosti detí;
- tanečnú a hudobnú úroveň interpretov;
- celkový umelecký dojem a prirodzený detský prejav.

Termíny jednotlivých súťažných kôl
Regionálne kolo súťažnej prehliadky (okres Žilina, okres Bytča)
Názov súťaže: Vítanie jari
Miesto konania: Konzervatórium Žilina
Dátum: 8. apríl 2017
Vyhlasovateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Zodpovedná osoba: Mgr. Daniela Srnanková, dsrnankova@vuczilina.sk, 0915787299

Krajské kolo súťažnej prehliadky
Názov súťaže: Kubínske krpčeky
Miesto konania: Miestne kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Dátum: 30. apríl 2017
Vyhlasovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Zodpovedná osoba: Miroslava Ivanová, folklor@osvetadk.sk, 0908209657

Celoštátne kolo súťažnej prehliadky
Názov súťaže: Pod Likavským hradom
Miesto konania:  Liptovský Mikuláš, Likavka
Dátum: 3. – 4. jún 2017
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum
Organizátor: Liptovské kultúrne stredisko
Zodpovedná osoba: Ing. Michaela Košová, mkosova@vuczilina.sk, 0905832950

Záverečné ustanovenia
1. Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.
2. Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.
3. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely NOC (vrátane zverejnenia produkcie súťažiacich na webovej stránke NOC).
4. Súťažiaci svojím prihlásením do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s vereným predvádzaním súťažného diela.
5. Súťažiaci sa zaväzuje uhradiť škodu, ktorá by vznikla porušením organizačného poriadku celoštátnej postupovej súťaže.
6. Súťažiaci sú povinní:
- akceptovať pravidlá a podmienky súťaže;
- rešpektovať pokyny organizátora súťaže;
- prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným číslom.
7. Súťažiaci majú právo:
- na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;
- žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži.

Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (choreografa, pedagóga, organizačného vedúceho súboru alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

Termín zaslania záväznej prihlášky
Záväznú prihlášku na krajskú súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov je potrebné zaslať najneskôr do  27. marca 2017
- mailom na adresu: dsrnankova@vuczilina.sk
- poštou alebo osobne na adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 011 82  Žilina (Makovického dom v Žiline)

Kontakt – bližšie informácie
Mgr. Daniela Srnanková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/562 5956,
dsrnankova@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Zrušené podujatie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline oznamuje, že vzdelávací seminár Z Horného Považia, ktorý sa mal konať 9.12.2018,... Celý článok

Súťaže

AMFO 2019

  Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Región Horné Považie Uzávierka prihlášok: 16. ... Celý článok

Kam dnes

  • ČAS VIANOČNÝ

    05. 12. 2018 08:00 - 19. 12. 2018 Makovického dom Žilina ▪ vianočná výstava tvorcov ...info
  • PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ PÍSANIE A DOBROPRAJNÉ INŠPIRÁCIE

    17. 12. 2018 15:30 Makovického dom Žilina ▪ otvorené stretnutie členo...info