Súťaž - DETSKÁ DIVADELNÁ ŽILINA 2018

Vyhlasovateľ:

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor:

Bábkové divadlo Žilina

Termín konania: 26.-27. marec 2018

Miesto konania: Bábkové divadlo Žilina

Poslanie:

Detská divadelná Žilina je regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Konfrontuje rôzne štýly práce súborov a jednotlivcov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností. nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla.

Zároveň je to aj regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých, ktorá vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych amatérskych divadelných súborov.

Podmienky súťaže (zásady účasti):

  • Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha propozícií), poslať so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne), potvrdenú podpisom na adresu organizátora.
  • Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.
  • Kolektívy sa môžu prezentovať v týchto žánroch divadelného umenia: činohra, bábkové divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické divadlo, dramatické hry detí a môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.
  • Sólisti sa môžu prezentovať s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca a pantomímou.
  • Súťažiť sa môže s inscenáciou, sólovým výstupom alebo so scénickou miniatúrou.
  • Súťažiaci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na súťažiach v predchádzajúcich rokoch.
  • Podmienkou účasti kolektívov a jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára a režiséra inscenácie.

  • V rámci súťaže divadla mladých sa môžu prihlásiť aj mládežnícke kolektívy, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum.
  • Súťažné kolektívy/jednotlivci musia uplatňovať princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie musia vychádzať z textov dramatických autorov, alebo z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo a pod.). Tiež musia využívať rôzne princípy hereckého divadla (herec je v samotnom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu, alebo stelesňuje postavu), ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho a pod.
  • Súťaže sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU, AU a v profesionálnych divadelných inštitúciách.

Štruktúra:

A) Postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti (Zlatá priadka):

- kolektívy a jednotlivci od 6 do 15 rokov - žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií

B) Postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti (Divadlo a deti):

- kolektívy a jednotlivci od 16 rokov, ich inscenácia je adresovaná detskému divákovi

C) Postupová súťaž a prehliadka divadla mladých (FEDIM):

- kolektívy a jednotlivci od 15 do 26 rokov

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a scenára inscenácie najneskôr do 2. marca 2018

- osobne,

- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný  val 20, 011 82 Žilina,

-     alebo na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a priložiť nasledovné:

1. Zoznam účinkujúcich s presnou adresou bydliska a dátumom narodenia.

2. Osoby a obsadenie, údaje o režisérovi, scénografovi, hudobnej zložke.

3. Textovú predlohu inscenácie, súťažného vystúpenia.

4. Slovo o súbore alebo jednotlivcovi ako podklad do sprievodného slova, resp. bulletinu.

5. Informáciu o autorovi, autoroch resp. o inscenačnej tradícii do sprievodného slova resp. bulletinu.

6. Fotografický materiál, zaslaný na e-mail alebo CD použiteľné pre propagáciu.

7. Adresu osôb, ktorým môžeme poslať pozvanie na prehliadku, pretože vám pomohli, alebo vám pomáhajú a chcete im poďakovať.

Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po 2. marci 2018 nebude organizátor akceptovať.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Kritériá hodnotenia:

a. režijná zložka – schopnosť budovať dramatickú situáciu, stavbu mizanscén, koherentnosť a vyspelosť režijnej koncepcie, schopnosť režiséra viesť hercov a celkový temporytmus inscenácie,

b. dramaturgia – inscenácia je výsledkom dramatickej hry detí, koncepcia predstavenia vychádza z pochopenia záujmov a potrieb, ako aj možností a predpokladov detských interpretov; stupeň imaginácie, fantázie a tvorivosti; aktuálnosť textu, jeho prípadná aktualizácia, jazyková úprava a iné možné zásahy do textu súvisiace s inscenáciou,

c. herecká zložka – spontánnosť, interakcia, komunikatívnosť a prirodzenosť hry detí na javisku, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie (v závislosti od inscenácie prirodzenosť či štylizácia hereckého prejavu), vyspelosť hereckého prejavu, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie čistota javiskovej reči (artikulácia, hlas), narábanie s gestikou, mimikou a posturikou, schopnosť hercov presvedčivo (v závislosti od inscenácie) budovať/udržať dramatickú situáciu,

d. výtvarná zložka – scénografia inscenácie, kostýmová zložka, práca so svetlom, miera korešpondovania výtvarnej zložky s celkovým vyznením inscenácie,

e. pohybová zložka – prípadné použitie choreografie v inscenácii, pohybová úroveň hereckého prejavu,

f. hudobná zložka – zvládnutie hudobnej dramaturgie inscenácie, miera podpory hudby pri budovaní temporytmu inscenácie, či ako hudobná zložka pomáha jednotlivým situáciám,

g. celkový dojem – súlad jednotlivých zložiek, výpoveď inscenácie a jej čitateľnosť, autentickosť inscenácie, prínos pre diváka v oblasti estetickej, etickej, rozumovej, citovej, svetonázorovej a sociálnej.

Hodnotenie súťaže:

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Porota ďalej udeľuje spravidla jedno 1., 2. a 3. miesto. Kolektív umiestnený na 1. mieste postupuje do ďalšieho kola súťaže. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich inscenácií odporučiť na postup aj 2. a 3. miesto. Organizátor vyššieho kola súťaže, v prípade celoštátneho kola Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať.  Súčasťou regionálnej divadelnej prehliadky je aj odborný rozborový seminár.

Víťazi regionálneho kola (Zlatá priadka) postupujú do krajského kola: 16.-17. apríl, Žilina.

Víťazi regionálneho kola (Divadlo a deti) postupujú do krajského kola: 16.-17. apríl, Žilina.

Víťazi regionálneho kola (FEDIM) postupujú do krajského kola: 20.-22. apríl, Martin.

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 27. marca 2018 v Bábkovom divadle Žilina po ukončení regionálnej divadelnej prehliadky.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej divadelnej prehliadky finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny.

Cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej divadelnej prehliadke bude uhradené na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka. V prípade objednanej autobusovej dopravy preplácame cestovné na základe refakturácie. Cestovné motorovým vozidlom nepreplácame. Organizátor neposkytuje na regionálnej divadelnej prehliadke stravovanie.

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Viktória Svetkovská

manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val 20, 011 82 Žilina

041/562 59 56, +421915 787 299

 

vsvetkovska@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia